Các Nguyên tắc về Liêm chính và Hướng dẫn

Date: December 2012
Type: Guides
Subject:
ADB administration and governance; Governance and public sector management

Description

Các tổ chức như Nhóm Ngân hàng Phát triển Châu Phi, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu, Nhóm Ngân hàng Đầu tư Châu Âu, Nhóm Ngân hàng Phát triển liên Châu Mỹ, và Nhóm Ngân hàng Thế giới đã cùng nhau công nhận những hướng dẫn và nguyên tắc chung về điều tra.

Tài liệu này là bản sửa đổi của tài liệu các Nguyên tắc về Liêm chính và Hướng dẫn xuất bản tháng 10 năm 2010.

Contents

 • Các nguyên tắc điều tra và hướng dẫn của các định chế tài chính quốc tế
  • Lời nói đầu
  • Các nguyên tắc chung
  • Các khái niệm
  • Quyền và nghĩa vụ
  • Hướng dẫn thủ tục
  • Kết quả điều tra
  • Tham khảo với cơ quan nhà nước
  • Rà soát và bổ sung
  • Công bố
 • Xử phạt
  • Cơ sở các biện pháp xử lý
  • Thông báo tới các bên là đối tượng điều tra
  • Các biện pháp xử lý
  • Thời hạn cấm tham gia
  • Kháng cáo
  • Phục hồi
  • Công bố
  • Cấm tham gia giữa các định chế