Монгол Улстай хамтран хэрэгжүүлэх түншлэлийн стратеги, 2012-2016

Date: March 2012
Type: Country Planning Documents
Country:
Mongolia
Subject:
Show 8 tags
ADB administration and governance; Education; Health; Private sector; Regional cooperation and integration; Social development and protection; Transport and ICT; Urban development
Series: Country Partnership Strategies

Description

Монгол Улстай хамтран хэрэгжүүлэх энэхүү түншлэлийн стратеги нь 2012-2016 оны хооронд АХБ-ны Монгол Улсад хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны стратегийг тодорхойлсон бөгөөд 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх АХБ-ны стратеги, Засгийн газрын хөгжлийн стратегитай уялдан, АХБ-ны харьцангуй давуу тал дээр суурилан хөгжлийн түнш байгуллагуудын үйл ажиллагаатай зохицож байгаа юм.

Contents

 • Монгол Улсын ерөнхий статистик үзүүлэлт
 • Хөгжлийн чиг хандлага, тулгамдсан асуудал
 • Улс орны стратеги
 • Стратегийн хэрэгжилт
 • Үр дүнгийн менежмент
 • Хавсралт

Linked Document(s)

 1. Салбарын үнэлгээ (Хураангуй): Тээвэр
 2. Салбарын үнэлгээ (Хураангуй): Эрчим хүч
 3. Салбарын үнэлгээ (Хураангуй): Ус хангамж, хотын бусад дэд бүтэц, үйлчилгээ
 4. Улс орон болоод төсөл хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлтүүд
 5. Улс орны үйл ажиллагааны үнэлгээний дүн
 6. Монгол Улсын зардал хуваалцах зохицуулалт болон зардал санхүүжүүлэх параметрүүд
 7. Монгол Улсад хэрэгжүүлсэн стратеги, хөтөлбөрийн эцсийн үнэлгээ
 8. Монгол Улс дахь үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөө
 9. Монгол Улс: Шилжилтээс өсөлт рүү, Монгол Улсад хэрэгжүүлсэн тусламжийн хөтөлбөрийн үнэлгээ, 2008 оны 10-р сар
 10. Монгол Улсын Засгийн газрын Үндэсний хөгжлийн стратеги
 11. ОУВС Зөвлөлгөөний тайлангийн IV зүйл. 2011 оны 3-р сар
 12. Монгол Улс амжилтаа батжуулж, өсөлт уналтаа зохицуулан, үйлчилгээний хангалтаа сайжруулахын төлөө ажиллаж байна
 13. Дэлхийн банк: Монгол Улсын өрхийн судалгаа 2007–2008