Mối Quan hệ Đối tác Nhà nước – Tư nhân

Date: September 2008
Type: Guides
Subject:
Capacity development; Private sector

Description

Cuốn sách Sổ tay Mối quan hệ đối tác Nhà nước - Tư nhân (PPP) này được viết dành cho cán bộ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và các khách hàng của ADB ở các nước thành viên đang phát triển. Cuốn sách này cung cấp tổng quan về vai trò, thiết kế, cấu trúc và việc thực hiện mối quan hệ đối tác nhà nước - tư nhân trong phát triển cơ sở hạ tầng.

Contents

 • Tổng quan về Mối Quan hệ Đối tác Nhà nước - Tư nhân
 • Kinh nghiệm về tư nhân hóa cơ sở hạ tầng và Mối Quan hệ Đối tác Nhà nước - Tư nhân
 • Cơ cấu một Mối Quan hệ Đối tác Nhà nước - Tư nhân Phân tích lĩnh vực và lộ trình của lĩnh vực
 • Cơ cấu một Mối Quan hệ Đối tác Nhà nước - Tư nhân: các phương án lựa chọn
 • Thiết lập một Mối Quan hệ Đối tác Nhà nước - Tư nhân: lựa chọn phương án
 • Công tác chuẩn bị thiết lập Mối Quan hệ Đối tác Nhà nước - Tư nhân
 • Thực hiện Mối Quan hệ Đối tác Nhà nước - Tư nhân
 • Những hoạt động cụ thể vì người nghèo trong Mối Quan hệ Đối tác Nhà nước - Tư nhân
 • Khuôn khổ đánh giá, giám sát và báo cáo kết quả
 • Tài liệu và nguồn tham khảo
 • Chú thích