ADB Financial Profile

The Asian Development Bank promotes the economic growth and social development of its developing member countries by means of a wide range of activities and initiatives. ADB's annual financial profile provides the facts and figures behind ADB's lending activities and describes ADB as a borrower.

 • April 2014

  ADB 財務概要2014

  In this publication are the 2013 facts and figures behind ADB's lending activities and description of ADB as a borrower. ADB promotes the economic growth and social development of its developing member countries by financing loan projects and programs, providing technical assistance, and providing advisory services.
 • April 2014

  ADB Financial Profile 2014

  In this publication are the 2013 facts and figures behind ADB's lending activities and description of ADB as a borrower. ADB promotes the economic growth and social development of its developing member countries by financing loan projects and programs, providing technical assistance, and providing advisory services.
 • April 2013

  ADB 財務概要 2013

  ADB's financial profile for 2013 provides the facts and figures behind ADB's lending activities and describes ADB as a borrower.
 • April 2013

  ADB Financial Profile 2013

  ADB's financial profile for 2013 provides the facts and figures behind ADB's lending activities and describes ADB as a borrower.
 • April 2012

  ADB 財務概要 2012

  アジア開発銀行は様々な活動やイニシアチブを通じて開発途上加盟国の経済成長と社会開発を推進しています。ADBが毎年発行する『財務概要』には、ADBの融資活動に関する事実や数値、借入人としてのADBの特徴などが記載されています。
 • April 2012

  ADB Financial Profile 2012

  ADB's financial profile for 2012 provides the facts and figures behind ADB's lending activities and describes ADB as a borrower.
 • May 2011

  ADB 財務概要 2011

  The Asian Development Bank promotes the economic growth and social development of its developing member countries by means of a wide range of activities and initiatives.
 • May 2011

  ADB Financial Profile 2011

  The Asian Development Bank promotes the economic growth and social development of its developing member countries by means of a wide range of activities and initiatives. 
 • April 2010

  HỒ SƠ TÀI CHÍNH 2010

  Tầm nhìn của ADB là một khu vực châu Á và Thái Bình Dương không có đói nghèo. Nhiệm vụ của Ngân hàng là giúp các nước thành viên đang phát triển giảm đói nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Bất chấp những thành công trong khu vực, đây vẫn là khu vực sinh sống của hai phần ba số người nghèo trên toàn thế giới: 1,8 tỷ người đang sống với mức thu nhập dưới 2 đô-la Mỹ một ngày, và 903 triệu người đang phải vật lộn với mức thu nhập dưới 1,25 đô-la Mỹ một ngày.
 • April 2010

  ФИНАНСОВЫЙ ПРОФИЛЬ 2010

  ADB's financial profile for 2010 provides the facts and figures behind ADB's lending activities and describes ADB as a borrower.

Pages