Country Partnership Strategies

 • August 2015

  Maldives: Interim Country Partnership Strategy (2016)

  This interim country partnership strategy (ICPS) for 2016 is being prepared in accordance with the guidelines of the Strategy and Policy Department on interim CPS business process, where the CPS and the government’s development strategy need to be synchronized. The current ICPS is for 2014–2015. The Government of the Maldives is formulating a national development strategy (NDS), which will be finalized by the third quarter of 2015.
 • August 2015

  Pakistan: Country Partnership Strategy (2015-2019)

  The country partnership strategy (CPS) defines ADB's strategic approach in Pakistan for 2015−2019, aligned with ADB's Strategy 2020 midterm review priorities and the country's own development strategy.
 • June 2015

  Interim Pacific Approach, 2015

  The interim Pacific Approach, 2015 of the Asian Development Bank (ADB) will extend the validity of the Pacific Approach, 2010–2014 until the Board of Directors endorses the new Pacific Approach in January 2016.
 • June 2015

  Sri Lanka: Interim Country Partnership Strategy (2015–2016)

  ADB's interim country partnership strategy (CPS), 2015–2016 for Sri Lanka is the first step to adjust ADB’s operations strategy to align it with evolving needs. The interim CPS includes the agriculture, natural resources, and rural development (ANR) sector in ADB’s priority sectors in Sri Lanka to strengthen the drive toward inclusive growth. The Mahaweli Water Security Investment Program is included in the 2015 lending pipeline to operationalize the mandate. Other strategic thrusts and priority sectors remain the same as in the CPS, 2012–2016.
 • March 2015

  Papua Niugini: Kantri Patnasip Strateji (2016-2020)

  Kantri patnasip strateji (CPS) i tok klia long ol bikpela plen bilong ADB long wok insait long Papua Niugini (PNG) bilong 2016-2020, bihainim Strateji bilong ADB long 2020 midtem reviu praioriti na divelopmen strateji bilong kantri yet.
 • March 2015

  Papua New Guinea: Country Partnership Strategy (2016-2020)

  The country partnership strategy (CPS) defines ADB's strategic approach in Papua New Guinea (PNG) for 2016-2020, aligned with ADB's Strategy 2020 midterm review priorities and the country's own development strategy.
 • December 2014

  საქართველო: ქვეყანასთან თანამშრომლობის სტრატეგია (2014-2018)

  ქვეყანასთან თანამშრომლობის სტრატეგია ეფუძნება ADB-ის შეფასების სტრატეგია 2020-ს და სრულ შესაბამისობაშია საქართველოს მთავრობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიასთან (საქართველო 2020).
 • December 2014

  Tajikistan: Interim Country Partnership Strategy (2015)

  This interim Country Partnership Strategy (CPS) extends the validity of the Tajikistan CPS, 2010–2014 to 2015.
 • December 2014

  Georgia: Country Partnership Strategy (2014-2018)

  The CPS is based on ADB's Midterm Review of Strategy 2020 and fully aligns with the government’s Socio-economic Development Strategy of Georgia (Georgia 2020).
 • December 2014

  Հայաստան. Երկրի գործընկերության ռազմավարություն (2014-2018)

  ԱԶԲ-ն օգնում է Հայաստանին իր տնտեսության տարածաշրջանային ինտեգրման, և այն դեպի ճկուն, ներառական ու բնապահպանակայուն աճը վերահավասարակշռելու ուղղությամբ: Կբարելավվեն տրանսպորտային կապերն ու կամրապնդվի էներգետիկ անվտանգությունը: 

Pages