ประเทศไทย : ยุทธศาสตร์หุ้นส่วนการพัฒนาระดับประเทศระหว่างประเทศไทยและธนาคารพัฒนาเอเชีย (พ.ศ. 2556-2559)

Date: October 2013
Type: Country Planning Documents
Country:
Thailand
Subject:
ADB administration and governance
Series: Country Partnership Strategies

Description

ยุทธศาสตร์หุ้นส่วนการพัฒนาระดับประเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2556–2559 ซึ่งจัดทาโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) อาศัยแนวคิด “ไฟแนนซ์++” (หมายถึงการเงิน+การช่วยจัดหาแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย+ องค์ความรู้) แนวคิดดังกล่าวเป็นกรอบที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและลาดับความสาคัญของประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง โดยจะผสมผสานรูปแบบการสนับสนุนที่ให้แก่โครงการที่ดาเนินการกับทั้งภาครัฐบาลและไม่ใช่ภาครัฐบาลเข้าด้วยกัน ยุทธศาสตร์ฉบับนี้ออกแบบมาเพื่อให้ ADB ให้คาปรึกษาด้านนโยบายและการพัฒนาขีดความสามารถโดยอาศัยประสบการณ์ความรู้ที่สั่งสมมายาวนานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สามารถระดมทรัพยากรทางการเงินและให้กู้ร่วมแก่การลงทุนภาคเอกชนที่มีนวัตกรรมสูง สามารถดารงบทบาทนาต่อไปสาหรับความร่วมมือและการบูรณาการระดับภูมิภาค และมีความพร้อมที่จะตอบสนองวิกฤตการณ์ได้อย่างฉับไว