Việt Nam: Kế hoạch Hoạt động Quốc gia (2012–2014)

Date: October 2011
Type: Country Planning Documents
Country:
Viet Nam
Subject:
ADB administration and governance; Economics; Poverty
Series: Country Operations Business Plans
ISBN: 978-92-9092-563-7 (web)

Description

This Country Operations Business Plan for 2012-2014 describes the consistency of the business plan with the country partnership strategy, including grants and projects in the pipeline for Viet Nam (Vietnamese translation).

Contents

  • SỰ NHẤT QUÁN CỦA KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NÀY VỚI CHIẾN LƯỢC QUAN HỆ ĐỐI TÁC QUỐC GIA
  • NGUỒN LỰC DỰ KIẾN
  • TỔNG HỢP NHỮNG THAY ĐỔI TẠI CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY VÀ VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI
  • PHỤ LỤC