Việt Nam: Chiến lược Đối tác Quốc gia (2012-2015)

Date: July 2012
Type: Country Planning Documents
Country:
Viet Nam
Subject:
Show 11 tags
ADB administration and governance; Agriculture and natural resources; Economics; Education; Energy; Finance; Governance and public sector management; Health; Social development and protection; Transport and ICT; Water
Series: Country Partnership Strategies

Description

This country partnership strategy (CPS) defines ADB's strategic approach in Viet Nam for 2012-2015. The key principles of the new CPS are (i) alignment with the priorities of the Socio-Economic Development Plan (SEDP), 2011–2015 that intersect with Strategy 2020; (ii) focus on value-addition and innovative solutions; (iii) response to the government's commitment to economic restructuring and related reforms; and (iv) strategic partnerships with other development partners to implement commitments under the Paris Declaration (Vietnamese translation).

Contents

 • NHỮNG SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ VIỆT NAM
 • CÁC VẤN ĐỀ VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN
 • CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA
 • THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
 • QUẢN LÝ KẾT QUẢ
 • PHỤ LỤC

Linked Document(s)

 1. Phân tích Kinh tế (Tóm tắt): Triển vọng Phát triển Châu Á (Chương về Việt Nam)
 2. Phân tích Nghèo (Tóm tắt)
 3. Đánh giá Khu vực Tư nhân (Tóm tắt)
 4. Đánh giá Ngành (Tóm tắt): Tài chính
 5. Đánh giá Rủi ro và Kế hoạch Quản lý Rủi ro (Tóm tắt)
 6. Chỉ tiêu Quốc gia và Danh mục
 7. Hạng mức Đánh giá Hiệu quả Hoạt động Quốc gia
 8. Các cơ chế Chia sẻ Chi phí Quốc gia và các Tham số về Tài trợ Chi tiêu Hợp lệ
 9. Hoạch định Chiến lược đối tác quốc gia
 10. Rà soát Lần cuối Chiến lược đối tác quốc gia
 11. Kế hoạch Hoạt động Quốc gia
 12. Đánh giá Chương trình Hỗ trợ Quốc gia
 13. Đánh giá Ngành (Đầy đủ): Giáo dục
 14. Đánh giá Ngành (Tóm tắt): Quản lý Khu vực Công
 15. Đánh giá Ngành (Đầy đủ): Giao thông