เอดีบีและประเทศไทยลงนามสัญญาเงินกู้โครงการขยายทางหลวงมูลค่า 77 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและการค้าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (11 มิถุนายน 2553) – ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี และรัฐบาลไทยได้ร่วมลงนามในสัญญาเงินกู้มูลค่า 77 ล้านเหรียญสหรัฐ สาหรับโครงการขยายทางหลวงเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นการเดินทาง การท่องเที่ยว และการค้าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง รวมทั้งยังเป็นการช่วยลดการสูญเสียและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์ด้วยเช่นกัน โดยการลงนามสัญญาเงินกู้ครั้งนี้ถือเป็นการกู้เงินครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2542 ระหว่างรัฐบาลไทยและเอดีบี

เงินกู้เอดีบีเป็นเงินกู้ที่ได้จากแหล่งเงินทุนสามัญของธนาคารและคลอบคลุมร้อยละ 43 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด 179.4 ล้านเหรียญสหรัฐ การก่อสร้างโครงการจะเป็นการขยายถนนทางหลวงจาก 2 เลน เป็น 4 เลน รวมระยะทาง 178 กิโลเมตร ในเขตภาคเหนือและตอนกลางของประเทศไทย โดยทางหลวงดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายถนนตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงและยังเป็นจุดตัดไขว้กันของเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สาคัญของภูมิภาค ซึ่งจะช่วยเชื่อมประเทศต่างๆ เข้าด้วยกัน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโต และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ

โครงการดังกล่าวจะปรับปรุงและขยายถนนจากพนมสารครามจนถึงสระแก้วในเขตตอนกลางของไทย และจากพิษณุโลกจนถึงหล่มสักในเขตภาคเหนือ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าเดินทางและค่าขนส่งได้ถึงร้อยละ 10 และลดระยะเวลาการเดินทางได้ถึงร้อยละ 15 รวมทั้งช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าใหม่ๆ ด้วย การส่งเสริมการขยายทางหลวงในเขตตอนกลางของไทย กอรปกับการปรับปรุงถนนโดยความช่วยเหลือทางการเงินของเอดีบีจากปอยเป็ตตรงชายแดนไทยจนถึงเสียมราฐในกัมพูชา จะช่วยเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวของทั้งไทยและกัมพุชา รวมทั้งของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง สาหรับทางหลวงในเขตภาคเหนือนั้นเป็นจุดหลักสาคัญของเครือข่ายถนนต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และการปรับปรุงถนนเส้นดังกล่าวจะเปลี่ยนให้พื้นที่บริเวณนี้กลายมาเป็นศูนย์กลางของการบริการโลจิสติกส์สาหรับภูมิภาค

นายคุนิโอ เซ็งกา ผู้อานวยการสานักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจาเอดีบี กล่าวว่า การลดระยะเวลาการเดินทางและการเพิ่มกิจกรรมการค้าข้ามแดนจะกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นในพื้นที่ห่างไกลในอนุมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่ถนนทางหลวงได้รับการขยาย นอกจากนั้น การค้าที่เพิ่มขึ้น และการเจริญเติบโตของประเทศเพื่อนบ้านจะทาให้เศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกอย่างประเทศไทยได้รับประโยชน์มากขึ้น

นอกเหนือจากเงินกู้ที่กล่าวมา เอดีบียังได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแบบให้เปล่ามูลค่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนพิเศษญี่ปุ่นของรัฐบาลญี่ปุ่น ความช่วยเหลือทางวิชาการนี้จะเป็นการวางพื้นฐานสาหรับโครงการเครือข่ายถนนมอเตอร์เวย์ระหว่างเมือง ซึ่งจะดาเนินการโดยใช้รูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างถนนมอเตอร์เวย์ 3 สาย เชื่อมจากชลบุรีไปมาดตะพุด บางใหญ่ไปนครปฐม และนครปฐมไปกาญจนบุรี

กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการขยายถนนทางหลวงดังกล่าว และคาดว่าการดาเนินงานจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2557

ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงประกอบด้วย กัมพูชา จีน ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม

เอดีบี ซึ่งมีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงมะนิลา ได้อุทิศตนให้กับการลดปัญหาความยากจนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยผ่านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบองค์รวม การเติบโตแบบยั่งยืนที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม และการรวมตัวทางเศรษฐกิจ เอดีบีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 และมีสมาชิกทั้งหมด 67 ประเทศ โดย 48 ประเทศมาจากประเทศในภูมิภาค ในปี 2552 เอดีบีได้อนุมัติเงินสาหรับโครงการต่างๆ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 16.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยผ่านเงินกู้ เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า การประกันความเสี่ยง โครงการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อการค้า การถือครองหลักทรัพย์ และความช่วยเหลือทางวิชาการ นอกจากนั้น เอดีบียังให้เงินกู้ร่วมอีกจานวน 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ