کمک بلاعوض 90 ميليون دالری بانک انکشاف آسيائی و دولت انگلستان جهت تقويت کشور افغانستان در راستای احيأی مجدد سيستم آبياری که در اثر جنگ های داخلی تخريب گرديده است.

کابل, افغانستان ( 11 نوامبر 2009 ) – بانک انکشاف آسيائی و کشور انگلستان کمک بلاعوض 90 ميليون دالری خويش جهت تقويت افغانستان در راستای بهبود سيستم فرسوده آبياری, حفاظت در مقابل حوادث طبيعی, و مطابق به پلان دولت, توسعه رشد اقتصادی و کاهش فقر تمديد مينمايند.

وجوه اين کمک بلاعوض از طريق برنامه انکشاف منابع آب, تمويل مالی بصورت اقساط, 303,3 ميليون طی 10 سال فراهم ميگردد. دولت اهميت حياتی اين پروژه را خاطر نشان ساخته, همچنان سرمايه گذاری 2.5 مليارد دالر را در بخش های آبياری و تنظيم آب در تحت استراتيژی انکشاف ملی افغانستان روی دست گرفته است.

3 حصه تمام افغانها تأمين نموده و 50 درصد توليدات ناخالص داخلی کشور / زراعت زمينه معيشت را برای 2 را تشکيل ميدهد. هرچند, توليدات زراعتی مستقيماً بستگی به کيفيت آبياری داشته, و زيربنأ فعلی نيازمند احيأ مجدد اساسی بوده و همچنان به زيربنأ جديد نيز ضرورت ميباشد. جنگ های داخلی طی سالهای متمادی در کشور, نهاد های مسؤل در راستای تنظيم و انکشاف آبياری و منابع آب را نيز ضعيف ساخته است.

بمناسبت محفل امضأی قرارداد، جلالتمآب دوکتور عمر زاخيل وال، وزير ماليه، گفتند: "مسرت دارم تا قرارداد کمک بلاعوض در قسمت منابع عمدۀ آب را که از جانب بانک انکشاف آسيائی و حکومت انگلستان فراهم گرديده، به امضأ برسانم. تعهدات بانک انکشاف آسيائی در جهت بهبود امور زيربنائی در افغانستان قابل تقدير و ارج گذاری ميباشد. زراعت که يکی از اولويت های اساسی دولت بوده، مبنأی بهبود معيشت و رشد اقتصادی بحساب می آيد. ميخواهم بدينوسيله از اعضأی رهبری بانک انکشاف آسيائی و حکومت بريتانيا در اين زمينه ابراز امتنان و قدردانی بعمل بيآورم". "سی سال جنگ داخلی زيربنأ آب و ظرفيت نهاد ها را در کشور جهت اداره و تنظيم آن, شديداً خساره مند ساخته است, و اين برنامه ظرفيت توليدات زراعتی را از طريق احيأ مجدد و انکشاف زيربنأ های جديد, ارتقأ ظرفيت و تقويت نهاد ها افزايش ميبخشد," اين سخنان توسط توماس پانلا, متخصص ارشد تنظيم منابع آب در بخش غرب آسيا و آسيای مرکزی بيان گرديده است.

اولين قسط اين کمک مالی در بهبود زير بنای حوضه های دريای بلخ و دره ننگرهار، که دارای مهمترين ساحات زراعتی ميباشد, مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اين وجوه برای تاسيس و آموزش کارمندان حوضه دريائی و انجمن های مصرف کنندۀ آب و همچنان برای تهيه يک پلان اصلاحاتی برای اداره انکشاف دره ننگرهار- شرکتی که توسط دولت اداره ميشود, استفاده خواهد شد. کارهای محافظتی سيلاب در امتداد دريای آمو که سرحد با کشور تاجکستان ميباشد، که در معرض سيلاب و فرسوده گی قرار دارند، نيز تمويل خواهد گرديد.

اولين بخش کاری تجديد زيربنای آبياری, در حدود 000,100 هکتار زمين در شمال و شرق کشور را تحت پوشش قرار داده و توقع ميرود تا عوايد يکتعداد دهاقين را در حدود 27 درصد افزايش دهد. آبياری بهتر ميتواند فرصت ها را برای توليد محصولات گرانبها افزايش داده و انگيزه های قوی اقتصادی را در مقابل زرع ترياک و خشخاش کاهش خواهد دهد.

بانک انکشاف آسيائی در حدود 93 در صد بودجه بخش اول را تهيه خواهد نمود و کمک مالی بلاعوض معادل به 3.3 ميليون دالری را که دولت بريتانيا برای تهيه ماستر پلان منابع آبی رود خانه هلمند ميپردازد، اداره خواهد نمود. دولت افغانستان معادل به يک مليون دالر را تدارک خواهد نمود، در حاليکه دهاقين اشتراک کننده معادل به 1.9 مليون دالر را از طريق کار و محافظت، برای سرمايه گذاری مجموعاً 92.8 مليون دالری کمک مينمايند. تاريخ پيش بينی شده برای تکميل پروژه جهت تطبيق مکمل برنامه ماه مارچ, سال 2019 بوده و وزارت ماليه ارگان اجرائيوی اين پروژه خواهد بود.

بانک انکشاف آسيائی در مانيلا, بيان داشته است که کاهش فقر در قاره آسيا و سواحل اقيانوس آرام از طريق رشد اقتصادی, رشد مداوم محيط زيست, و ايجاد اتحاد منطقوی انجام خواهد داد. بانک انکشاف آسيائی در سال 1966 تأسيس گرديده و دارای 67 عضؤ – 48 عضؤ از منطقه ميباشد. در سال 2008 , بانک انکشاف آسيائی, 10.5 مليارد دالر قرضه, 811.4 ميليون دالر پروژه های کمک بلاعوض, و در حدود 174.5 ميليون دالر را جهت کمک های تخنيکی تصويب نمود.