بانک انکشاف آسيايی اسهام يکی از شرکت های گاز مايع افغانستان را جهت افزايش دسترسی به انرژی مصون و قابل اطمينان در کشور خريداری نمود

مانيلا، فيليپين ( ٢٩ مارچ ٢٠١٠ ) – بانک انکشاف آسيايی تا ٨ ميليون دالر را در ٢۵ فيصد اسهام شرکت جديد سن گاز سرمايه گذاری می نمايد تا شرکت مذکور را در توسعه يک شبکه ملی (Sungas) التاسيس گاز مايع شرکت ذخيره و توزيع گاز مايع کمک نمايد.

بورد روسای بانک انکشاف آسيايی امروز خريداری اسهام فوق را از شرکت دلاوری راجستر شده در ايالات متحدهامريکا به تصويب رسانيد.

در حدود ٧٠ فيصد انرژی مورد نياز در افغانستان از طريق استفاده چوب سوخت، مواد فاضله حيوانات و هيزم تامين ميگردد. دسترسی به انواع انرژی مصونتر، پاکتر و قابل اطمينانتر مانند گاز مايع جهت رشد اقتصاد افغانستان و بهبود بخشيدن زندگی روزمره ٢٨،۴ ميليون نفوس اين کشور، يک امرضروری پنداشته ميشود.

زنان و » ، توماس مينيچ متخصص امور سرمايه گذاری در بخش خدمات سکتور خصوصی بانک انکشاف آسيايی ميگويد اطفال مجبور استند تا ساعت ها را برای جمع آوری چوب سوخت جهت گرمايش منازل و طبخ به مصرف برسانند. دود و وی «. بخار ناشی از اين چوب سوخت شهر های مانند کابل را به خصوص در زمان زمستان آلوده و خفه کننده ميسازد استفاده گسترده تر از گاز مايع زنان را در انجام کار های مثمرتر و اطفال را در رفتن به مکتب، کاهش » اضافه نمود که .« دود و بخار مضر در فضا و فراهم آوری ذخاير ثابت جهت رشد و تکامل تجارت در کشور کمک خواهد نمود شرکت گاز مايع سن گاز در نظر دارد تا ۵٨،٢ ميليون دالر را جهت ايجاد مراکز توزيع گاز مايع در قدم نخست در شهر های کابل و هرات و بعداْ در سه شهر مزار شريف، کندهار و پل خمری سرمايه گذاری نمايد. همچنان اين شرکت بالون های گاز مايع بيشتر را برای توزيع به مصرف کنندگان خريداری خواهد نمود.

اين شرکت توقع دارد که شبکه مذکور ظرفيت توزيع ١٩٠ هزار تن گاز مايع را سالانه خواهد داشت که تا سال ٢٠١٩ به٢٣٠ هزار خانواده کمک خواهد نمود تا از استفاده نفت جامد به استفاده از گاز مايع بپردازند. تقاضای مصرف گاز مايع در سطح ملی در سال ٢٠٠٨ صرف ٢۵٠ هزار تن بود که ١۴،۴ فيصد خانواده ها از آن استفاده مينمودند اما پيشبينی ميشود که تا سال ٢٠١٩ اين رقم به ١،۴ ميليون تن افزايش يابد.

شرکت سن گاز، گاز مايع را از کشور های ترکمنستان و ازبکستان وارد نموده و توسط لاری آنرا به محلاتی که گاز مذکور به بالون ها پر کاری ميشوند، انتقال خواهد داد که سپس از طريق توزيع کنندگان سن گاز به صورت پرچون به بازار عرضه خواهد شد. عدم موجوديت شبکه ملی پايپ لين و مصارف گزاف جهت ايجاد چنين شبکه باعث ميشود تا اين شرکت گاز مايع را از طريق جاده ها که گزينه موثر و زير بنای مطلوب در افغانستان است، انتقال دهد. افغانستان دارای توليد اندک انرژی برق اما دارای ذخايرمحفوظ سرشارنفت واقع درشمال اين کشورميباشد که به دليل دهه های جنگ بدون کاوش باقی مانده اند.

انرژی مدرن يکی از تقاضا های اوليه » مايکل بارو، رييس اداره خدمات سکتور خصوصی بانک انکشاف آسيايی ميگويد برای انکشاف ميباشد. آرزو داريم که اين ابتکار بانک انکشاف آسيايی نمونه ای برای ساير دست اندرکاران سکتور «. خصوصی باشد تا روی سکتور انرژی در کشور سرمايه گذاری نمايند بانک انکشاف آسيايی از آغاز فعاليت مجدد خويش در سال ٢٠٠٢ بدينسو بالغ بر ٧٠٠ مليون دالر را برای سکتور انرژی در افغانستان مساعدت نموده که شامل ١٠۵ مليون دالر قرضه سهل اشرايط و ۵٩۵ مليون دالر کمک بلاعوض ميباشد.

بانک انکشاف آسيايی که مرکز آن در مانيلا موقعيت دارد با توصل به رشد همگانی اقتصادی، رشد پايدار محيطی و توحيد منطقوی متعهد به کاهش فقر در منطقه آسيا و پسفيک ميباشد.

اين بانک که در سال ١٩۶۶ ايجاد گرديده است دارای ۶٧ کشورعضو ميباشد که ۴٨ آن را کشور های منطقوی تشکيل ميدهند. در سال ٢٠٠٩ اين بانک ١۶ ميليارد دالر قرضه، ١١ ميليارد دالر کمک های بلاعوض پروژوی و بالغ بر ٢۶۶،٨ ميليون دالر را جهت کمک های تخنيکی به تصويب رسانده است.