เอดีบีปรึกษาประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเกี่ยวกับ นโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมล่าสุด

มะนิลา ประเทศพิลิปปินส์ (5 มีนาคม 2551) – ผู้แทนจากรัฐบาล องค์กรนอกภาครัฐ (NGO) นักวิชาการ องค์กรการพัฒนา และภาคเอกชน จะการประชุมกันในสัปดาห์นี้ ณ กรุงฮานอย เพื่อเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ( environmental and safeguard policy) ซึ่งเสนอโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี (Asian Development Bank : ADB)

การประชุมนี้เป็นการปรึกษาหารือครั้งที่ 9 ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตราการป้องกันที่โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากเอดีบีทุกโครงการจะต้องดำเนินการตาม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม และหากไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ ก็จะสามารถลด บรรเทา และหรือชดเชยผลกระทบที่เกิดจากโครงการนั้นๆ ได้

ปัจจุบัน เอดีบีมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ 3 ฉบับด้วยกัน ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง เพื่อจะรวมกันเป็นมาตราการป้องกันฉบับเดียวที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ตัวแทนของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงทั่วทั้งภูมิภาค จะช่วยปรับปรุงและแก้ไขมาตราการป้องกันดังกล่าวก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์ โดยมีนางเซียงหยิง มา ผู้เชี่ยวชาญสิ่งแวดล้อมอาวุโส ประจำเอดีบี เป็นผู้นำการประชุมในครั้งนี้ นางเซียงหยิง มา ได้กล่าวว่า ขณะนี้ นโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้นของการปรับปรุง ซึ่งเอดีบีต้องการที่จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมรอบที่ผ่านมาในส่วนอื่นๆ ของภูมิภาคเอเชีย องค์กรนอกภาครัฐบางแห่งได้แสดงความกังวลว่าการปรับปรุงมาตรการป้องกันความเสี่ยงนี้ อาจทำให้มาตรการของเอดีบีที่เข้มงวดอยู่แล้วกลับมีประสิทธิภาพลดน้อยลงได้ อย่างไรก็ตาม นางเซียงหยิง มา กล่าว่า เอดีบีไม่ได้มีความตั้งใจที่จะให้มาตรากรป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวหย่อนยานลง แต่เราเชื่อว่ามาตราการป้องกันที่เสนอขึ้นใหม่นี้จะเน้นหลักของนโยบายที่ชัดเจน แข็งขัน และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก เพื่อจะสามารถป้องกันประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาที่ได้รับเงินสนับสนุนจากเอีบีได้ดียิ่งขึ้น

ร่างนโยบายฉบับที่อยู่ในระหว่างการปรึกษาหารือจะขึ้นอยู่ในเวบไซด์ของเอดีบีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2551 และภายหลังจากการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายเสร็จสิ้นลง ร่างนโยบายดังกล่าวจะได้รับการปรับปรุงแก้ไข และเปิดรับความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกต่อไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่http://www.adb.org/Safeguards/about.asp.

เอดีบี ตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงมะนิลา และมีวัตถุประสงค์หลักในการบรรเทาปัญหาความยากจนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยผ่านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การพัฒนาสังคม และมีระบบ ธรรมาภิบาลที่ดี ปัจจุบัน เอดีบีมีประเทศสมาชิกผู้ถือหุ้นทั้งหมด 67 ประเทศ โดย 48 ประเทศมาจากภูมิภาคนี้ ในปี 2550 เอดีบีได้อนุมัติโครงการเงินกู้คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 10.1 พันล้านเหรียญสรอ. เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่ามูลค่า 673 ล้านเหรียญสรอ. และความช่วยเหลือทางวิชาการอีกจำนวน 243 ล้านเหรียฐสรอ.