มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนที่ส้าคัญด้านการบริหารจัดการน้าท่วม ในเวทีสัมมนาด้านการบริหารจัดการน้าท่วมจัดโดยธนาคารพัฒนาเอเชียและส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรุงเทพ ฯ , ประเทศไทย (20 มกราคม 2555 ) –เจ้าหน้าที่ไทยและผู้เชี่ยวชาญจะร่วมกันหาแนวทางที่ดีที่สุดด้านการบริหารจัดการน้้าท่วมต่อไป หลังจากการประชุมเวทีหารือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการน้้าท่วม จัดโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปิดฉากลง ในวันนี้

นายคูนิโอะ เซ็งกา ผู้อ้านวยการส้านักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเอดีบี กล่าวว่า "การประชุมดังเช่นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่จัดขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้ นับเป็นกลไกที่ส้าคัญในการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ รวมทั้งแบ่งปันบทเรียนที่มีคุณค่าจากผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนร่วมงานจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกา ซึ่งมีความคุ้นเคยกับผลกระทบที่เกิดจากความท้าทายต่างๆ ด้านน้้าท่วมและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้้า”

อนึ่ง เวทีการหารือครั้งนี้ มีการน้าเสนอข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับการเตรียมพร้อม รับมือ และฟื้นฟู ด้านน้้าท่วม โดยเน้นเกี่ยวกับการเตรียมการ การวางแผน และการบริหารจัดการเกี่ยวกับน้้าท่วม โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้ยกตัวอย่างที่ส้าคัญและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้าท่วม รวมทั้งยุทธศาสตร์ที่ประเทศของตน น้ามาใช้ในการบรรเทาความเสี่ยงด้านอุทกภัยในอนาคต การประชุมจบลงด้วยการน้าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ และแผนการบริหารจัดการน้้าของไทยจากส้านักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้้า (กยน.) และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี ได้ย้้าเกี่ยวกับความต้องการในการสานต่อความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า มีการน้าแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการบริหารจัดการน้้าท่วมมาวิเคราะห์และหารือร่วมกัน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า “เป็นความจริงที่ว่า มนุษย์สามารถด้าเนินการอะไรหลายได้อย่างในการเผชิญหน้ากับภัยธรรมชาติ อย่างไรก็ดี มันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนที่จะใช้ความสามารถของเรามากเท่าทีจะท้าได้ในการท้าให้แน่ใจว่ามีการเตรียมการในด้านต่างๆ ที่จ้าเป็นอย่างดีที่สุดเท่าที่จะสามารถท้าได้ เวทีการหารือครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศอื่นๆ และน้ามาปรับใช้กับการบริหารจัดการน้้าท่วมในประเทศไทยต่อไป”

บทเรียนที่ผู้เชี่ยวชาญของไทยและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศน้ามาแลกเปลี่ยนกัน พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในการประชุม ได้ช่วยสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งส้าหรับหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้าท่วมของ ประเทศไทยในอนาคต

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 เอดีบีได้ให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ประเทศไทย จ้านวน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เอดีบีซึ่งมีส้านักงานใหญ่ตั้งขึ้น ณ กรุงมะนิลา ได้อุทิศตนให้กับการลดความยากจนในภูมิภาคเอเชีย ผ่านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบทั่วถึงและทุกภาคมีส่วนร่วม การเจริญเติบโตแบบยั่งยืนที่ค้านึงถึงสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการทางภูมิภาค เอดีบีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 มีสมาชิก 67 ประเทศ โดย 48 ประเทศมาจากประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย