SETOR PRIVADU VIBRANTE KRÍTIKU BA KRESIMENTU TIMOR-LESTE NIAN: VISE PRESIDENTI ADB

DILI, TIMOR-LESTE (7 Fevereiru 2012) – Setor Privadu ida nebe maka’as importante ba Timor-Leste nia susessu hanesan mos iha ra’i seluk iha rejiaun Azia no Pasifiku, Vise Presidenti Banku Aziatiku ba Dezenvolvimentu (ADB) ba Setor Privadu no Operasoens Ko-finansianmentu hatete ba Forum 2012 konaba Kresimentu Inklusivu.

“Atividade setor privadu ki’ik no mediu presija hetan atensaun nebe besik se ita hein kresimentu inklusivu nebe ita tau matan hela ba atu sa’i realidadi duni, no se ita hakarak ema ida-idak sei hetan servisu,” haktuir Sra Venkatachalam iha forum ne’e.

Forum 2012 konaba Kresimentu Inkluzivu forma opiniaun konaba atividade ekonómika sira iha Timor-Leste ne’ebe promove tipu kresimentu ekonómiku ne’ebe permiti mos ema kiak liu no vulnerável liu sira atu hetan benefísiu. Troka tiha ideas konaba involvimentu públiku no sósiu privadu sira iha enkoraja emprezariadu no kria maneira prátiku ba ema kiak sira, feto no ema foin-sa’e sira atu hari, haluan no mantein negósiu.

Durante ni-nia diskursu, Sra. Venkatachalam louva esforsus Governu Timor-Leste nian iha  espansaun investimentus infraestrutura sira, no komitimentu atu dezenvolve parseria entre setor publiku no privadu nebe sei ajuda dezenha nasaun ne’e ba mundu negosiu bo’ot nian. Durante ni-nia vizita iha 6-8 Fevereiru, Sra. Venkatachalam mos halo diskusaun ho oficias senior governu nian no reprezentante sira setor privadu nian.

Parseria estratéjiku tinan lima entre ADB no governu Timor-Leste ne’e apoia dezenvolvimentu infraestrutura, servisus finanseirus, no treinamentu abilidades atu prienxe nesesidades ekonomia ida ne’ebe buras daudaun. Estabelesimentu kooperasaun no integrasaun rejional mos nudar komponente prinsipal ida.

ADB ni-nia inisiativa dezenvolvimentu setor privadu – projetu asisténsia téknika rejional ida ne’ebe kofinansia ho AusAID – tulun kria daudaun ambiente negósiu ida ne’ebe konduzivu liu ba involvimentu setor privadu. Aumenta asesu ba oportunidade finansas nian iha Timor-Leste mak xave ba inisiativa ne’e. Asisténsia ADB nian produz ona rezultadu tanjível iha kriasaun apoiu setor privadu nian ba ekonomia. Tinan sanulu apoiu BAD nian ba Instituição de Micro Finanças de Timor-Leste alkansa ni-nia pontu máximu ho ni-nia inaugurasaun iha Jullu 2011 nudar Banco Nacional Comércio de Timor-Leste, primeiru banku komersial nasional país ne’e nian. Banku ne’e loke ho sukursal iha distritu 12 husi distritu 13 Timor-Leste nian, $9.5 milloens poupansa husi depozitor besik 54,000, no $11 milloens iha empréstimu husi mutuáriu liu 11,000, 4,700 husi mutuáriu sira ne’e mak feto sira.

ADB, bazeadu iha Manila, dedika’an atu hakuran kiak iha Azia no Pasífiku liu husi kresimentu ekonómiku inkluzivu, kresimentu sustentável iha termus meiu-ambiente, no integrasaun rejional. ADB nebé harii iha 1966, pertense ba membrus 67 -- 48 husi rejiaun laran.