Guizhou Shuibai Railway Project in the People's Republic of China (Loan 1626-PRC)