Тољикистон солњои 2010-2014 Стратегияи шарикии кишвар