นโยบาย การสื่อสาร สาธารณะปี พ.ศ. 2554: การเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูล