รายงานของธนาคารพัฒนาเอเชียระบุว่า ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของคนจนกับคนรวยในเอเชียที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบในทางลบต่อการเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของเอเชีย