CÁC THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU Ở CHÂU Á TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN NHƯNG CÒN TIỀM ẨN NHIỀU RỦI RO