ปฏิบัติการภาคเอกชนของ ADB: นวัตกรรม ผลกระทบ ความน่าเชื่อถือ