Հայաստանի տրանսպորտային հեռանկարները

Լինելով ցամաքային երկիր, Հայաստանի տնտեսությունը, մեծապես պայմանավորված է տրանսպորտային ծախսեիից և միջսահմանային հաղորդակցումից, սակայն բաց են միջպետական սահմաններից միայն երկուսը, իսկ երկրի բնակլիմայական պայմանները խիստ են: Հետևանքը` տրանսպորտային մեծ ծախսեր, մասնավորապես առևտրի առարկա հանդիսացող ապրանքների դեպքում, և ենթակառուցվածքների կառուցման և պահպանման բարձր ծախսեր: Տրանսպորտի բարելավման գործում կառավարության կարևորագույն դերն է երաշխավորել, որ տրանսպորտային ենթակառուցվածքները և ծառայություններն հիմնվեն միջազգային ստանդարտներին և լավագույն փորձին, խրախուսել մասնավոր հատվածի կողմից տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ու ծառայությունների տրամադրումը, մշակել թափանցիկության ապահովման ծրագրեր, որոնց շրջանակներում կհամագործակցեն մասնավոր հատվածը, քաղաքացիական հասարակությունն ու կառավարությունը, հնարավորություն ընձեռել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ինքնուրույն ծրագրել սեփական տրանսպորտային համակարգերը:

Contents 

 

 
This page was generated from http://www.adb.org/publications/armenias-transport-outlook-transport-sector-master-plan-ar on 29 May 2015