Hỗ trợ Quan hệ Đối tác Công - Tư (PPP) tại Việt Nam : Bảng Dữ liệu Dự án

Date: February 2014
Country:
Subject:
Document Type: Translated PDS
Project Number: 44507-003; 44507-001

Download DocumentDescription

Chính sách Truyền thông năm 2011 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) yêu cầu các bảng dữ liệu dự án (PDS) dành cho các khoản vay, hỗ trợ kỹ thuật ưu đãi, và các hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án kèm theo các tài liệu đề cương dự án được phê duyệt sau ngày 2 tháng 4 năm 2012 phải được biên dịch.

Các Bảng dữ liệu dự án (PDSs) sẽ được biên dịch sang các ngôn ngữ bản địa liên quan tại các mốc thời gian quan trọng của dự án nhằm đảm bảo rằng các thông tin liên quan của dự án sẽ được phổ biến đến những người bị ảnh hưởng bởi tác động của dự án cũng như các bên liên quan quan tâm đến dự án.
 


This project data sheet (PDS) translated in Vietnamese is provided for the Public-Private Partnership Support Project - Additional Cofinancing in Viet Nam.