โครงการโรงไฟฟ้าแก๊สธรรมชาติอยุธยา: เอกสารข้อมูลโครงการ

Date: January 2013
Country:
Subject:
Document Type: Translated PDS
Project Number: 46907-014

Download DocumentDescription

เอกสารข้อมูลโครงการ (Project Data Sheets: PDS) ถือเป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลโดยสรุปของโครงการหรือแผนงาน เนื่องจากเป็นเอกสารที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จึงอาจมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังซึ่งไม่ปรากฎในเอกสารฉบับแรก ข้อมูลของโครงการที่อยู่ระหว่างเสนอเป็นข้อมูลที่อาจเปลี่ยนแปลงได้และให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น

โครงการจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 1,600 เมกกะวัตต์ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โครงการมีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1)
จัดหาพลังงานด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดโดยใช้เทคโนโลยีผลิตพลังความร้อนจากแก๊สธรรมชาติซึ่งมีเสถียรภาพทั้งทางเทคนิคและการเงิน
โดยโรงไฟฟ้าแห่งใหม่จะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่าโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินมาก (2)
ใช้ประโยชน์จากแก๊สธรรมชาติและเทคโนโลยีพลังความร้อนร่วมเพื่อสร้างการเจริญเติบโตระยะยาวที่ยั่งยืนโดยอาศัยประสิทธิภาพที่สูงขึ้นของโรงไฟฟ้า และ (3) สนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในภาคพลังงาน


This translated project data sheet (PDS) for the Ayudhaya Natural Gas Power Project is provided in Thai.