โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ภาคกลาง ประเทศไทย: เอกสำรข้อมูลโครงกำร

Date: February 2013
Country:
Subject:
Document Type: Translated PDS
Project Number: 46934-014

Download DocumentDescription

เอกสารข้อมูลโครงการ (Project Data Sheets: PDS) ถือเป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลโดยสรุปของโครงการหรือแผนงาน เนื่องจากเป็นเอกสารที่อยู่ระหว่างการดาเนินงาน จึงอาจมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังซึ่งไม่ปรากฎในเอกสารฉบับแรก ข้อมูลของโครงการที่อยู่ระหว่างเสนอเป็นข้อมูลที่อาจเปลี่ยนแปลงได้และให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น
 

 


This project data sheet (PDS) translated in Thai is provided for the Central Thailand Solar Power Project.