Алслагдсан хөдөө орон нутаг дахь Нарны төвлөрсөн дулаан хангамжийн төсөл : Төслийн Мэдээллийн Тайлан

Date: September 2013
Country:
Subject:
Document Type: Translated PDS
Project Number: 47185-001

Download DocumentDescription

Азийн Хөгжлийн Банкны ( АXБ) Олон Нийттэй Харилцах Бодлого-2011 товхимолд дурдсанаар 2012 оны 4 сарын 2 -оос хойш батлагдсан бүх зээл, буцалтгүй тусламж, техник туслалцаатай холбоотой төслийн мэдээлэл орчуулагдсан байхыг шаардаж байгаа.

Төслийн мэдээлэл нь тухайн улсын эх хэл дээр орчуулагдан, төсөл хэрэгжиж буй газрын орчин суугчид болон бусад сонирохсон оролцогч талуудад холбогдох төслийн мэдээлэл хүргэгдсэн байх ёстой.
 


This project data sheet (PDS) translated in Mongolian is provided for the Solar District Heating Supply in Rural Remote Areas Project in Mongolia.