Projects Documents

Country Document Title Type Cover Date
Mongolia Resettlement Plans
Хот Байгуулалтын Салбарын төсөл: Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө - Баянхонгор аймаг
Resettlement Planning Documents Nov 2010