Projects Documents

Country Document Title Type Cover Date
Mongolia Төлбөр тооцооны системийг шинэчлэх төсөл : Төслийн МэдээллийнТайлан Translated PDS Mar 2014
Mongolia Хүнс тэжээл, нийгмийн халамжийн төсөл, хөтөлбөр (хуучнаар Нийгмийн эмзэг бүлгийн хүнс, тэжээл болон нийгмийн хамгааллыг хөгжүүлэх хөтөлбөр) : Төслийн мэдээллийн тайлан Translated PDS Mar 2014
Mongolia Алслагдсан хөдөө орон нутаг дахь Нарны төвлөрсөн дулаан хангамжийн төсөл : Төслийн Мэдээллийн Тайлан Translated PDS Sep 2013
Mongolia Ажлын байранд шаардагдах ур чадвар: Төслийн Мэдээллийн Тайлан Translated PDS Feb 2013
Mongolia Эрүүл мэндийн салбарыг хөгжүүлэх Хөтөлбөр 5 Төсөл : Төслийн Мэдээллийн Тайлан Translated PDS Mar 2013
Mongolia Эрүүл мэндийн салбарыг хөгжүүлэх IV төсөл : Төслийн Мэдээллийн Тайлан Translated PDS Feb 2013
Mongolia Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд зохицсон хөдөөгийн амьжиргаа Translated PDS Jan 2013
Mongolia Хотын тээврийг хөгжүүлэх төсөл : Төслийн Мэдээллийн Тайлан Translated PDS Jan 2013