Thành Phô Hô Chí Minh Thích Nghi vói Biên Đôi Khí Hâu

Date: January 2010
Type: Reports
Country:
Subject:
ISBN: 978-971-561-893-9 (print)

Description

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 10 thành phố hàng đầu trên thế giới với số dân có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do biến đổi khí hậu. Đến năm 2050, hàng triệu người dân thành phố sẽ gánh chịu rủi ro từ những sự kiện thời tiết thường xuyên và cực đoan như ngập lụt, và các cơn bão nhiệt đới. Nhằm giảm bớt những ảnh hưởng của những nguy cơ trên, nghiên cứu này trình bày với chính quyền thành phố và khu vực tư nhân về những dự báo rủi ro đối với những lĩnh vực và khu vực chủ chốt của thành phố vào năm 2050, nghiên cứu cũng đưa ra nhưng giải pháp kết cấu và phi kết cấu nhằm xây dựng tính phục hồi cho những lĩnh vực và khu vực dễ bị tổn thương nhất của thành phố.

Contents

  • GIÚÁI THIÏåU
  • KHÑ HÊÅU VAÂ BIÏËN ÀÖÍI KHÑ HÊÅU
  • THAÂNH PHÖË VAÂ NGÛÚÂI DÊN
  • YÁ NGHôA ÀÖËI VÚÁI cAÁc NGAÂN
  • TÖÍ cHÛÁc THÛÅc HIÏN