Азийн хөгжлийн банк болон Монгол Улс : БАРИМТ МЭДЭЭЛЭЛ

Date: April 2013
Type: Brochures and Flyers
Country:
Subject:
Series: Country Fact Sheets

Description

АХБ-ны гишүүн орнуудын эдийн засаг, улс орон дахь үйл ажиллагааны талаарх нарийвчилсан мэдээлэл, холбогдох хаяг зэргийг АХБ-ны Баримт мэдээлэлд тусгасан болно.