Tóm lược về Tác động của Biến đổi Khí hậu và Kế hoạch Ứng phó: NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI (Đường bộ)

Date: January 2012
Type: Brochures and Flyers
Subject:
Series: Sector Briefing on Climate Change Impacts and Adaptation

Description

Quick information on the climate change impacts on the transport sector and its climate vulnerability to help identify risks and priority adaptation responses.