Иргэддээ үйлчилж, төрт ёсны үнэт зүйлсээ хадгалах: Өрсөлдөөнт ертөнцөд төрийн захиргааг сайжруулах нь

Date: January 2000
Type: Books
Subject:
ISBN: 971-561-244-X (print)
Price: Hardcopy price: US$20.00

Description

Цувралын тавдугаар боть буюу энэхүү ном нь хөгжиж байгаа болон шилжилтийн эдийн засагтай орнуудын бодлого боловсруулагчид, төлөвлөгчид, захиргааны удирдлагууд, төрийн албан хаагчдад болон хэвлэл мэдээллийнхэнд зориулагдсан болно. Энд сайн засаглалын үзэл баримтлал, зарчмууд, түүний дотор төв засгийн газар ба орон нутгийн засаг захиргаадын зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа; хөрөнгө мөнгө, нөөцийн бүрдүүлэлт ба ашиглалт; засгийн газар ба иргэдийн хоорондын харилцааны механизмууд, гүйцэтгэлийн хэмжүүр зэргийг танилцуулсны зэрэгцээ эдгээр үзэл баримтлал, зарчмуудыг янз бүрийн улс оронд хэрхэн амжилттай хэрэглэж байгааг толилуулжээ. Ингэснээр уг ном улс орнууд улсын хэвшилээ илүү чадварлаг, хариуцлагатайгаар удирддаг болоход төдийгүй ядуурлыг бууруулах зорилгодоо улам их ахиц гаргахад тусална гэдэгт итгэж байна.

Contents

 • Foreword
 • Public Administration in the 21st Century
 • Central Mechanisms for Policy Formulation
 • Organizational Structure of Central Government
 • Organizational Structure of Subnational and Local Government
 • Decentralization—What, When, and How
 • Nonministerial Public Bodies and Corporate Governance of Public Enterprises
 • Managing Central Government Expenditure
 • Managing Local Government Expenditure and Fiscal Decentralization
 • Acquiring Goods and Services: Public Procurement
 • Government Employment and Compensation
 • Managing Government Personnel
 • Investing in Government Personnel
 • "Exit" And "Voice"
 • Social Capital and Participation
 • Civil Society and Nongovernment Organizations (NGOs)
 • Transparency, Information, and the Role of Media
 • Fostering Public Ethics and Preventing Corruption
 • Performance Measurement in Public Administration
 • The Role of Information and Communication Technology (ict) for Improving Public Administration
 • Experiences in Improving Public Administration in OECD Countries
 • Improving Public Administration in Developing and Transitional Economies: Some Lessons of Experience
 • Appendix
 • Bibliography