กลไกการแสดงความรับผิดชอบ : การทบทวนการปฏิบัติตามข้อกำหนด

Publication | January 2003

This brochure provides an overview of the ADB accountability mechanism.