กลไกการแสดงความรับผิดชอบของธนาคารพัฒนาเอเชีย

Publication | January 2006

This paper provides an overview of the ADB accountability mechanism.