Afghanistan: Translations in Dari (دری) | Asian Development Bank

Afghanistan: Translations in Dari (دری)

 • 07 Nov 2017 | Article

  انکشاف زیربناها محور اصلی استراتیژی بانک انکشاف آسیایی در افغانستان میباشد.

  پس از چندین دهه جنگ در افغانستان، این کشور همواره به کمبود جدی زیربناها مواجه شده است. تمرکز استراتیژی جدید بانک انکشاف آسیایی بالای انرژی، ترانسپورت، زراعت و منابع طبیعی، میباشد.
 • 24 Apr 2017 | Publication

  بانک انکشاف آسیایی و افغانستان: صفحۀ معلوماتی

  مساعدت های بانک انکشاف آسیایی در مطابقت کامل با اولویت های حکومت افغانستان در سکتورهای ترانسپورت، انرژی و زراعت و منابع طبیعی، میباشند.
 • 29 Mar 2017 | Project Document

  قسمت دوم برنامۀ سرمایه گذاری برای بهبود تأمین انرژی )II MFF :توسعۀ انرژی ۴۱۰۲ الی ۴۱۴۲)

  این پروژۀ شامل گسترش برق وارداتی ترکمنستان از طریق اتصاالت داخلی نا هماهنگ برق، ایجاد یک شبکۀ واحد برق در افغانستان و همچنان گسترش شبکۀ برق به مرکز افغانستان، میباشد. استیشن تبدیل کنندۀ برق )station converter )به ظرفیت ۰۱۱ میگاوات، برق وارداتی ترکمنستان را بر اساس تفاهمنامۀ عقد شده در ماه نومبر سال ۷۱۱۰ ،برای مدت ۱۱ سال داخل شبکۀ های برق افغانستان خواهد کرد. همچنان، لین برق دوشی الی بامیان شبکۀ برق را به ۸ والیت دیگر گسترش میدهد، شبکه های موجود برق را تقویت مینماید و برق به ۱۰۱۱۱۱ خانواده توزیع خواهد گردید. این پروژه شامل سیستم انتقال و توزیع برق بوده و مرتبط با چندین پروژه های تمویل شده از جانب بانک انکشاف آسیایی و سایر مساعدت کننده گان میباشد. قابل ذکر است که این پروژه در مطابقت کامل با برنامۀ ملی تامین انرژی حکومت افغانستان میباشد. This document dated March 2017 is provided for the ADB project 47282-004 in Afghanistan.
 • 22 Mar 2017 | Project Document

  پروژۀ مدیریت دارایی سرک

  کمک بالعوض مالی پیشنهاد شده دربرگیرنده تمویل مالی کارهای ترمیم دو بخش مهم از بزرگراه منطقوی افغانستان شامل بزرگراه کابل الی غزنی و کابل الی جالل آباد میباشد. کار ترمیم بخش های متذکره در اولویت کاری حکومت افغانستان میباشد و این بزرگراه ها از جمله شاهراه های مهم اقتصادی در منطقه ًشرقی کشور به حساب میآیند. بخش ارتقای ظرفیت برای معرفی شیوه های پایدار مدیریت سرک خصوصا مدیریت دارایی سرک و ترمیم آن همچنان شامل این پروژه میباشد. This document dated March 2017 is provided for the ADB project 50062-001 in Afghanistan.
 • 22 Mar 2017 | Institutional Document

  مهوری اسلامی افغانستان تجدید ماسترپلان سکتور ترانسپورت (۲۰۳۶ –۲۰۱۷)

  تجدید ماستر پلان سکتور ترانسپورت افغانستان رهنمایی برای دولت و دونرها در تخصیص و برنامه‌ریزی وجوه در آینده برای افزایش موثریت سیستم ترانسپورت افغانستان را فراهم می کند.
 • 14 Mar 2017 | Project Document

  پروژۀ مدیریت تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی کابل

  همکاری تخنیکی برای آماده سازی پروژه )PPTA )برای انکشاف سیستم های تغذیه مصنوعی آزمایشی، و نیز برای آزمایش امکان سنجی گزینه های مختلف از تغذیه مصنوعی به شمول استفاده دوباره حوزه های تغذیه شده، چاه های زیر زمینی، ذخیره کانتور و حوضه های طویل، طراحی گردیده است. ارزیابی و رتبه بندی گزینه های مختلف تغذیه مصنوعی قبلا در افغانستان بکار برده نشده و مورد ملحظه قرار نگرفته است. یافته های پروژه آزمایشی به هدف مقایسه قابلیت تغذیه مصنوعی با راه حل های بدیل برای حل مشکل حوزه آبی کابل مورد استفاده قرار خواهد گرفت. This document dated March 2017 is provided for the ADB project 48440-002 in Afghanistan.
 • 09 Mar 2017 | Project Document

  پروژۀ سکتوری حوزه دریایی پنج آمو

  این پروژه از طریق بهبود دسترسی و استفاده موثر دهاقین از آب برای زراعت، طرح و تنظیم سطح آب دریا، میزان تولیدات محصوالت زراعتی در حوزه دریایی پنج آمو را افزایش میدهد. پروژه متذکره اهداف ذکر شده دراستراتیژی انکشافی افغانستان که شامل افزایش درآمد سرانه و کاهش فقر در دهات، را حمایت میکند. این پروژه میتواند زراعت را تقویت بخشد، مناطق آبیاری را افزایش دهد و نیز عواید ساالنه ۰۰۰۰۰ خانواده از ۰۸۰۰۰ هکتار زمین زراعتی را بین ۰۴۱ الی ۲۰۰ دالر آمرکایی، افزایش دهد. ۰۰۰۸ میلیون دالر را برای مردم محل همچنان این پروژه میتواند ۰۰۰۰۰ فرصت کاری به ارزش تقریبا ایجاد نماید. در نتیجه این پروژه مصئونیت غذا، واردات بدیل برای گندم، و خودکفایی، بهبود میآبد. همچنان صادرات محصوالت با ارزش از قبیل میوه و خسته باب، افزایش میآبد. این پروژه همچنان فرصت های برای اقتصادی زیادی در عرصه انکشاف زراعت مخصوصا پروسس، عرضه کننده گان داخلی و مارکیت این برگۀ معلوماتی پروژه )PDS ،)ترجمۀ متن انگلیسی مورخ ۱۱ اپریل ۷۱۱۲ آن بوده و قابل دسترس در org.ADB میباشد. بانک انکشاف آسیایی های داخلی برای محصوالت زراعتی را ایجاد مینماید. This document dated March 2017 is provided for the ADB project 48042-001 in Afghanistan.
 • 03 Jan 2017 | Project Document

  MFF :برنامۀ سرمایه گذاری برای انکشاف کلی منابع آبی ارغنداب

  ADB's Public Communications Policy 2011 requires the translation of the project data sheet (PDS) for all loan, grant, and project preparatory technical assistance projects with concept papers approved after 2 April 2012. PDSs are translated into relevant national language(s) at key project milestones to ensure that relevant project information is provided to affected people and other interested stakeholders. This document dated January 2017 is provided for the ADB project 48096-003 in Afghanistan.
 • 03 Jan 2017 | Project Document

  برنامۀ سرمایه گذاری برای انکشاف کلی منابع آبی ارغنداب

  نیاز به همکاری تخنیکی برای آماده سازی پروژه )PPTA )وجود دارد تا با حکومت و بانک انکشاف آسیایی در عرصۀ اتخاذ یک تصمیم جامع پیرامون سرمایه گذاری ممکنه در بخش انکشاف منابع آبی ارغنداب، توزیع آب مربوطه، سرمایه گذاری در عرصه تولید برق، و نوسازی سیستم آبیاری در حوزه دریایی ارغنداب، کمک کند This document dated January 2017 is provided for the ADB project 48096-001 in Afghanistan.
 • 02 Sep 2016 | Publication

  برگۀ معلوماتی میکانیزم حسابدهی

  You have sent your complaint to the ADB Accountability Mechanism. What happens next? This brochure gives a brief information about the two paths that complainants can choose to follow.

Pages