Afghanistan: Translations in Pashto | Asian Development Bank

Afghanistan: Translations in Pashto

 • 14 May 2017 | Project Document

  د کابل د ځمکی الندې اوبو د مصنوعي تغذیي د مدیریت پروژه

  د پروژې د چمتو کولو لپاره تخنیکي مرستي )PPTA )به د ګرځنده مصنوعي تغذیې د سیستمونو د پراختیا هوډ لري، او د مصنوعي تغذیې د مختلفو امکان سنجییو د کارونې، د څاګانو د پاکولو، د څنډو او لښتي ایستلو په ګډون د ډکولو د بیالبیلو غوراویو شونتیا آزمویي. مخکې په افغانستان کې د مصنوعي تغذیې د بیالبیلو غوراویو ارزونه او درجه بندي نه ده ترسره شوې. د تجربوي آزموینې موندنې ددې لپاره کارول کیږي چې د کابل د ځمکی الندې اوبو د مصنوعي تغذیي د مدیریت یا MAR د اوبو اړوندو ستونزو بدیلې حل الرې سره پرتله کړي. This document dated March 2017 is provided for the ADB project 48440-002 in Afghanistan.
 • 24 Apr 2017 | Publication

  د آسیا پرمختیايي بانک او افغانستان: معلوماتي پاڼه

  د آسیا پرمختیايي بانک مرستې په بشپړه توګه د افغانستان د ترانسپورت، انرژۍ، د کرنې او طبیعي سرچینو د سکتورونو د اړوند پلان له لومړیتوبونو سره همغږی لری.
 • 29 Mar 2017 | Project Document

  د انرژۍ د ښه ویش د پانګې اچونې پروګرام دویم برخه )دویم MFF :د انرژۍ پراختيا ۴۱۰۲ تر ۴۱۴۲)

  دغه پروژه به د یو غير هممهاليز سره نښتي برېښنا سيسټم له الرې له ترکمنستان څخه د برېښنا د وارداتو د پراختيا، په افغانستان کې د متحد بریښنا شبکې د جوړولو او مرکزي افغانستان ته د بریښنا د شبکې د غځولو په برخو کې مرسته وکړی. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د .۴۱۰ کال د برېښنا د اخيستلو او پلورلو د السليک شوي تړون پر اساس به یو ۱۱ .ميګاواټه د برېښنا د بدلولو مرکز )station converter )به د لس کلونو لپاره د ترکمنستان څخه را وارد شوي برېښنا به د افغانستان د برېښنا سيسټم سره وصل کړي. د دوشي څخه د باميان پوری اړوند د برېښنا لين به د بریښنا شبکه تر اتو نورو والیتونو ته پراختيا ورکړی، نږدې ۱۱۱۱.۰کورنيو ته برېښنا ورکړی، او د برېښنا موجوده شبکې به تقویه کړی. دغه پروژه د آسيا پرمختيایي بانک او د نورو پراختيایي ملګرو د پروژو سره ټراو لري. دغه پروژه په بشپړ ډول د افغانستان د حکومت د ملي انرژۍ د رسولو پروګرام سره سمون لړی. This document dated March 2017 is provided for the ADB project 47282-004 in Afghanistan.
 • 22 Mar 2017 | Project Document

  د سړک د شتمنیو د مديريت پروژه

  زه ستاسو د تصويب لپاره الندنې راپور او سپارښتنې د سړک د شتمنیو د مديريت پروژې په اړه وړاندي کوم. ياد بالعوضه مرسته به د افغانستان د سیمه يیزي دوو مهمي لويه الرو لکه کابل څخه غزني او د کابل څخه جالل آباد ته د ترمیم او حفظ او مراقبت لپاره بالعوضه مالي مرستې برابر کړي. ياد لويه الري په ختیزه سیمه کې د ستر ترانسپورتي شريانونو څخه شمیرل کیږي. همداراز د پروژي يو بل برخه به د اړوندو حکومتي ادارو وړتیا د سړکونو د ترمیم او د سړک د شتمنیو د مديريت به برخو کې لوړ کړي This document dated March 2017 is provided for the ADB project 50062-001 in Afghanistan.
 • 09 Mar 2017 | Project Document

  د پنج-آمو سیندیزه حوزي سکټوري پروژه

  دغه پروژه به د پنج-آمو په سیندیزه حوزه کې کرهنیز حاصالت زیات کړي. ددي پروژي په پایله کې به د کرهنیزو اوبو سطح لوړ او همداراز د کروندګرو عواید لوړ شي. دغه پروژه به د حکومت ستراتیژي، چې موخه یې د سرانه عاید زیاتول او په کلیو او ټولنو کې فقر کمول، مالتړ وکړي. ددې پروژې په پایلي کې به د ۰۸۵۰۰ هکټار مځکې حاصالت، کرهنیزې اوبولګولو سیسټمونه او د حاصالتو شدت به پیاوړی شي. ْ ۱۱۰۰۰ کسانو لپاره دایمي همداراز د ۵۵۰۰۰ کورنۍ کلني عاید به د ۱۴۱-۲۱۵ ډالرو ته لوړ شي او تقریبا د ۱۰۰۸ میلیونه ډالر په ارزښت کاري فرصتونه برابر شي. دغه پروژه به د خوړو امنیت خوندي کړي، د غنمو لپاره واردات عوض کړي، ځان بسیاینې ښه کړي، او د لوړ ارزښت محصوالت لکه د میوو او دغه د پروژي معلوماتي پاڼه )PDS ،)د هغې د ۱۱ اپریل ۷۱۱۲ انګلیسی بڼې مطابق ده او په org.ADB کی موندل کیږی. د آسیا پرمختیایي بانک مغزباب توکو صادرات زیات کړي. دغه پروژه به د کرنیزې محصوالتو د پراختیا لپاره زیات اقتصادي فرصتونو په ځانګړي ډول د کرنیزو محصوالتو لپاره د توکو د عرضه کوونکو او د پروسس بازارونه رامنځ ته کړي. This document dated March 2017 is provided for the ADB project 48042-001 in Afghanistan.
 • 03 Jan 2017 | Project Document

  MFF :د ارغنداب د اوبو د سرچینو د سره یو ځای کولو د پانګې اچونې پراختیایی پروګرام

  ADB's Public Communications Policy 2011 requires the translation of the project data sheet (PDS) for all loan, grant, and project preparatory technical assistance projects with concept papers approved after 2 April 2012. PDSs are translated into relevant national language(s) at key project milestones to ensure that relevant project information is provided to affected people and other interested stakeholders. This document dated January 2017 is provided for the ADB project 48096-003 in Afghanistan.
 • 03 Jan 2017 | Project Document

  د ارغنداب د اوبو د سرچینو د سره یو ځای کولو د پانګې اچونې پراختیایی پروګرام

  د پروژې د چمتو کولو لپاره یو تخنیکي مرستي (PPTA )ته اړتیا ده چې د حکومت او د آسیا پرمختیایي بانک (ADB )سره د ممکنه پانګه اچونې او ښه تصمیم نیولو کې مرسته وکړی. د ارغنداب د اوبو د سرچینو دغه د پروژي معلوماتي پاڼه (PDS ،)د هغې د ۲۱ اپریل ۱۱۲۲ انګلیسی بڼې مطابق ده او په org.ADB کی موندل کیږی. د آسیا پرمختیایي بانک پراختیا، کندهار ښار ته د څښاک اوبو او د بریښنا سیسټمونه رسول او د ارغنداب په سیندیزې حوزې کې د اوبو لګولو د زیربناوو عصري کول، د ممکنه پانګه اچونې کې دي This document dated January 2017 is provided for the ADB project 48096-001 in Afghanistan.
 • 07 Apr 2016 | News Release

  د ټاپي گاز نل لیکه افغانستان له گاونډیو سره نښلوی

  عشق آباد - ترکمنستان (۱۹ وری ۱۳۹۵) –  د ټاپي گاز نل لیکې کمپنۍ (TPCL) شریکوالانو نن د پانګونې هوکړه لیک د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د پټرولیم وزیرانو او د آسيا پراختیايي بانک (ADB) مسؤلینو په شتون کې لاسلیک کړ. دا هوکړه لیک به د طبعي ګازو د اوږدمهاله لېږد، د افغانستان د انرژۍ د اړتیاو ملاتړ او د ورېښمو د لارې له ګاونډيو هېوادونو سره د بیانښلولو په برخه کې مرسته وکړي.
 • 24 Mar 2016 | Project Document

  Preparation of Central Asia Regional Economic Cooperation Corridors 5 and 6 (Salang Corridor) Project: Project Data Sheet (Pashto Translation)

  ADB's Public Communications Policy 2011 requires the translation of the project data sheet (PDS) for all loan, grant, and project preparatory technical assistance projects with concept papers approved after 2 April 2012. PDSs are translated into relevant national language(s) at key project milestones to ensure that relevant project information is provided to affected people and other interested stakeholders. This document dated March 2016 is provided for the ADB project 49229-003 in Afghanistan.
 • 09 Dec 2015 | Project Document

  Energy Supply Improvement Investment Program - Tranche 1: Project Data Sheet (Pashto Translation)

  ADB's Public Communications Policy 2011 requires the translation of the project data sheet (PDS) for all loan, grant, and project preparatory technical assistance projects with concept papers approved after 2 April 2012. PDSs are translated into relevant national language(s) at key project milestones to ensure that relevant project information is provided to affected people and other interested stakeholders. This document dated December 2015 is provided for the ADB project 47282-003 in Afghanistan.

Pages