fbpx ADB-Armenia Partnership Strategy | Asian Development Bank

Armenia and ADB

ADB's country partnership strategy for Armenia will encourage technological modernization and innovation, an improved business environment, private sector investment, and inclusive growth.

Latest Country Strategies and Business Plans

The country partnership strategy (CPS) is ADB's primary platform for designing operations to deliver development results at the country level. ADB works with each developing member country to map out a medium-term development strategy and a 3-year country operations business plan (COBP) to implement it.

Country Planning Documents   Advanced search

 • Armenia: Country Operations Business Plan (2021-2023) 04 Sep 2020 | Institutional Document

  Armenia: Country Operations Business Plan (2021-2023)

  The country operations business plan (COBP), 2021–2023 of the Asian Development Bank (ADB) is consistent with its country partnership strategy (CPS), 2019–2023 for Armenia.

 • Armenia: Country Gender Assessment 20 Dec 2019 | Institutional Document

  Armenia: Country Gender Assessment

  This report examines Armenia’s progress in achieving gender equality in the government, economy, society, and culture. It analyzes gender issues in key sectors such as energy, transport, and urban development.

 • Armenia’s Transformative Urban Future: National Urban Assessment 18 Dec 2019 | Institutional Document

  Armenia’s Transformative Urban Future: National Urban Assessment

  This report identifies future urban development scenarios in Armenia that rely on strong political commitment to establish a territorial strategy that ensures balanced regional development and inclusive economic growth.

 • 27 Nov 2019 | Institutional Document

  Armenia: Country Operations Business Plan (2020–2022)

  The country operations business plan (COBP), 2020–2022 of the Asian Development Bank (ADB) is consistent with the country partnership strategy (CPS), 2019–2023 for Armenia. The strategic objectives of the CPS, 2019–2023 are to support the government’s efforts to ensure diversified growth and widen inclusiveness. The planned program in this COBP is aligned with the CPS, which is structured with three strategic pillars: (i) priority infrastructure investments, (ii) targeted service delivery improvements, and (iii) greater regional cooperation and integration.

 • 31 Oct 2019 | Institutional Document

  Armenia: Country Partnership Strategy (2019-2023)

  This Country Partnership Strategy defines ADB's strategic approach in Armenia for 2019–2023.

 • 08 Oct 2017 | Institutional Document

  Armenia: Country Operations Business Plan (2019–2021)

  The country operations business plan (COBP), 2019–2021 of the Asian Development Bank for Armenia aligns with ADB’s country partnership strategy, 2014–2018 for Armenia and is in line with the government’s priority areas as articulated in its program for 2018. The COBP is consistent with the strategic priorities set out in ADB's Strategy 2030 and takes into account the transition to CPS, 2019–2023.

  This COBP supports government efforts to strengthen transparency, accountability, and public services by supporting reforms in public sector management, finance, education, and health.

 • 15 Sep 2017 | Institutional Document

  Armenia: Country Operations Business Plan (2018–2020)

  The country operations business plan (COBP), 2017–2019 of the Asian Development Bank (ADB) for Armenia is aligned with the government’s Armenia Development Strategy, 2014–2025 and the government’s program for 2017–2022. The COBP is consistent with the strategic priorities set out in ADB's Midterm Review of Strategy 2020, and is in line with the main directions and strategic priorities outlined in ADB's country partnership strategy (CPS) for Armenia, 2014–2018.

 • 16 Nov 2016 | Institutional Document

  Armenia: Country Operations Business Plan, 2017–2019

  The country operations business plan (COBP), 2017–2019 of the Asian Development Bank (ADB) for Armenia is aligned with the government’s Armenia Development Strategy, 2014–2025. The COBP is consistent with the strategic priorities set out in ADB's Midterm Review of Strategy 2020, and is in line with the main directions and strategic priorities outlined in ADB's country partnership strategy (CPS) for Armenia, 2014–2018.

 • 14 Oct 2015 | Institutional Document

  Armenia: Country Operations Business Plan (2016–2018)

  The country operations business plan (COBP), 2016–2018 of the Asian Development Bank (ADB) for Armenia is aligned with the government’s Armenia Development Strategy, 2014–2025 and the government’s program for 2014–2017. The COBP is consistent with the strategic priorities set out in ADB's Midterm Review of Strategy 2020, and is in line with the main directions and strategic priorities outlined in ADB's country partnership strategy (CPS) for Armenia, 2014–2018. The COBP also takes into account Armenia’s graduation from Asian Development Fund (ADF) concessional financing in 2017.

 • Հայաստանի գենդերային իրավիճակի գնահատում 24 Jul 2015 | Institutional Document

  Հայաստանի գենդերային իրավիճակի գնահատում

  Սույն զեկույցը քննարկում է Հայաստանի կառավարման, տնտեսության, հասարակության և մշակույթի ոլոտներում գենդերային հավասարության մասին մտահոգությունները: Այն վերլուծում է գենդերային խնդիրները այնպիսի առանցքային ոլորտներում, ինչպիսիք են էներգետիկան, տրանսպորտը, ջրամատակարարումը, մունիցիպալ ծառայությունները և ձեռնարկատիրությունը:

Pages

The Access to Information Policy recognizes that transparency and accountability are essential to development effectiveness. It establishes the disclosure requirements for documents and information ADB produces or requires to be produced.

The Accountability Mechanism provides a forum where people adversely affected by ADB-assisted projects can voice and seek solutions to their problems and report alleged noncompliance of ADB's operational policies and procedures.

In preparing any country program or strategy, financing any project, or by making any designation of, or reference to, a particular territory or geographic area in this document, the Asian Development Bank does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.