fbpx Viet Nam: Translations in Vietnamese (tiếng Việt) | Asian Development Bank

Viet Nam: Translations in Vietnamese (tiếng Việt)

 • 11 Jan 2018 | Business Guide

  Cổng Thông tin Giải ngân

  Cổng Thông tin Giải ngân (CPD) là một ứng dụng web bảo mật của Ngân hàng Phát triển Châu Á, cho phép các cơ quan chủ quản và cơ quan thực thi chuẩn bị, đệ trình và theo dõi trực tuyến các đơn rút vốn.
 • 08 Jan 2018 | News Release

  ADB PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ẢNH TRÊN INSTAGRAM VỀ TIẾN BỘ TRONG PHÁT TRIỂN TẠI TIỂU VÙNG SÔNG MÊ-KÔNG

  MANILA, PHI-LÍP-PIN (ngày 8 tháng 1 năm 2018) — Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hôm nay đã phát động một cuộc thi ảnh trên Instagram giới thiệu những tiến bộ trong phát triển của khu vực Tiểu vùng Mê-kông mở rộng (GMS) và minh chứng cho việc tập trung tăng cường hợp tác và hội nhập khu vực đã cải thiện đời sống của người dân như thế nào.
 • 13 Dec 2017 | Page

  Cách thức khiếu nại về dự án

  Thông tin trên trang này sẽ hướng dẫn độc giả về cách thức khiếu nại lên ADB, cũng như các yêu cầu đối với việc giải quyết khiếu nại.
 • 01 Dec 2017 | News Release

  ADB THÚC ĐẨY TRỒNG HOA GIÁ TRỊ CAO VÀ BỀN VỮNG CHO MỌI NÔNG DÂN

  ADB hôm nay đã ký kết các hiệp định vay trị giá 20 triệu USD với tập đoàn Agripafific Holdings (APH) và Kunming Hasfarm Flowers (KHF) để giúp phát triển nghề làm vườn tại Việt Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và In-đô-nê-xia.
 • 30 Nov 2017 | Project Document

  Hỗ trợ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam : Bảng Dữ liệu Dự án

  ADB's Public Communications Policy 2011 requires the translation of the project data sheet (PDS) for all loan, grant, and project preparatory technical assistance projects with concept papers approved after 2 April 2012. PDSs are translated into relevant national language(s) at key project milestones to ensure that relevant project information is provided to affected people and other interested stakeholders. This document dated November 2017 is provided for the ADB project 48448-001 in Viet Nam.
 • 16 Nov 2017 | Institutional Document

  Việt Nam: Kế hoạch hoạt động kinh doanh quốc gia (2018-2020)

  Kế hoạch kinh doanh hoạt động của quốc gia (COBP), 2018-2020 phù hợp với chiến lược hợp tác quốc gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đối với Việt Nam, 2016-2020 và ba trụ cột dựa trên kết quả của nó: (i) , (ii) tăng tính bao hàm của cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ, và (iii) cải thiện tính bền vững môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phù hợp với các định hướng chiến lược của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2016-2020 và phản ánh sự tập trung hoạt động mạnh mẽ hơn, như đã được xác định trong đánh giá giữa kỳ của ADB năm 2020.
 • 02 Nov 2017 | News Release

  ADB HỖ TRỢ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ XANH, THÍCH ỨNG TẠI CÁC ĐÔ THỊ LOẠI HAI Ở VIỆT NAM

  ADB đã phê duyệt 170 triệu USD vốn vay để giúp Chính phủ Việt Nam cải tạo cơ sở hạ tầng đô thị và ứng phó biến đổi khí hậu, với khoảng 116.000 hộ gia đình được hưởng lợi tại các thành phố Huế, Vĩnh Yên và Hà Giang.
 • 31 Oct 2017 | Project Document

  Dự án Phát triển các Đô thị loại hai Xanh : Bảng Dữ liệu Dự án

  ADB's Public Communications Policy 2011 requires the translation of the project data sheet (PDS) for all loan, grant, and project preparatory technical assistance projects with concept papers approved after 2 April 2012. PDSs are translated into relevant national language(s) at key project milestones to ensure that relevant project information is provided to affected people and other interested stakeholders. This document dated October 2017 is provided for the ADB project 47274-003 in Viet Nam.
 • 27 Oct 2017 | Project Document

  Dự án chuyển đổi rác thải đô thị thành năng lượng : Bảng Dữ liệu Dự án

  ADB's Public Communications Policy 2011 requires the translation of the project data sheet (PDS) for all loan, grant, and project preparatory technical assistance projects with concept papers approved after 2 April 2012. PDSs are translated into relevant national language(s) at key project milestones to ensure that relevant project information is provided to affected people and other interested stakeholders. This document dated October 2017 is provided for the ADB project 50371-001 in Viet Nam.
 • 05 Oct 2017 | Business Guide

  Chính sách Mua sắm của ADB

  Mục đích của chính sách này là nhằm thông tin về những nguyên tắc cốt lõi điều chỉnh việc mua sắm các hàng hóa, công trình, dịch vụ tư vấn và phi tư vấn cần thiết cho các bên thực hiện một dự án được tài trợ toàn bộ hoặc một phần từ khoản vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), một khoản viện trợ không hoàn lại của ADB, hoặc các quỹ do ADB quản lý. Chính sách mua sắm của ADB áp dụng cho toàn bộ các dự án có đề cương dự án được phê duyệt vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2017.

Pages