fbpx Gender Checklists | Asian Development Bank

Publications and Documents

Explore our data-rich research, policy analysis, toolkits, guidelines, and other resources on economics and key development topics. Our operational documents are also available in this section.

Gender Checklists

Gender Checklists and Tool Kits assist staff and consultants in conceptualizing, designing, and implementing the Bank's policy and strategic objectives on gender and development (GAD). It guides users through all stages of the project/program cycle in determining access to resources, roles and responsibilities, constraints, and priorities according to gender in a specific sector and in designing appropriate gender-sensitive strategies, components, and indicators to respond to gender issues.


 • Gender Checklist: Agriculture (Nepali Translation) Reports | 01 Mar 2006

  Gender Checklist: Agriculture (Nepali Translation)

  This checklist, a Nepali translation of an English original, is designed to assist staff and consultants in implementing ADB's policy and strategic objectives on gender and development (GAD). It will guide users through all stages of the project/program cycle in identifying the main gender issues in the agriculture sector and in designing appropriate gender-sensitive strategies, components, and indicators to respond to gender issues.

 • Sổ tay Hướng dẫn về Giới: Nông nghiệp Reports | 01 Mar 2006

  Sổ tay Hướng dẫn về Giới: Nông nghiệp

  Hướng dẫn này là bản dịch từ nguyên gốc Tiếng Anh, được thiết kế nhằm hỗ trợ cán bộ và chuyên gia tư vấn trong việc thực hiện các mục tiêu về Giới và Phát triển trong các chính sách và chiến lược của ADB. Sổ tay sẽ hướng dẫn người sử dụng qua tất cả các bước của 1 vòng đời dự án/chương trình trong việc xác định các vấn đề về giới chủ chốt ở lĩnh vực nông nghiệp cũng như trong việc thiết kế các chiến lược nhạy cảm về giới một cách phù hợp và các chỉ số theo dõi đáp ứng được vấn đề về giới.

 • Gender Checklist: Urban Development and Housing (Mongolian translation) Reports | 01 Mar 2006

  Gender Checklist: Urban Development and Housing (Mongolian translation)

  This publication, a Mongolian translation of the English checklist, is meant to assist staff and consultants in implementing ADB's policy and strategic objectives on gender and development (GAD). It guides users through all stages of the project/program cycle in determining access to resources, roles and responsibilities, constraints, and priorities according to gender in the urban development and housing (UDH) sector and in designing appropriate gender-sensitive strategies, components, and indicators to respond to gender issues.

 • Gender Checklist: Agriculture (Mongolian Translation) Reports | 01 Mar 2006

  Gender Checklist: Agriculture (Mongolian Translation)

  This checklist, a Mongolian translation of an English original, is designed to assist staff and consultants in implementing ADB's policy and strategic objectives on gender and development (GAD). It will guide users through all stages of the project/program cycle in identifying the main gender issues in the agriculture sector and in designing appropriate gender-sensitive strategies, components, and indicators to respond to gender issues.

 • Gender Checklist: Agriculture (Russian Translation) Reports | 01 Mar 2006

  Gender Checklist: Agriculture (Russian Translation)

  This checklist, a Russian translation of an English original, is designed to assist staff and consultants in implementing ADB's policy and strategic objectives on gender and development (GAD). It will guide users through all stages of the project/program cycle in identifying the main gender issues in the agriculture sector and in designing appropriate gender-sensitive strategies, components, and indicators to respond to gender issues.

 • Gender Checklist: Urban Development and Housing (Nepali Translation) Reports | 01 Mar 2006

  Gender Checklist: Urban Development and Housing (Nepali Translation)

  The checklist, a Nepali translation of an English original, is meant to assist staff and consultants in implementing ADB's policy and strategic objectives on gender and development (GAD). It guides users through all stages of the project/program cycle in determining access to resources, roles and responsibilities, constraints, and priorities according to gender in the urban development and housing (UDH) sector and in designing appropriate gender-sensitive strategies, components, and indicators to respond to gender issues.

 • Gender Checklist: Health (Russian Translation) Reports | 01 Mar 2006

  Gender Checklist: Health (Russian Translation)

  The checklist, a Russian translation of an English original, is meant to assist staff and consultants in implementing the ADB's policy and strategic objectives on gender and development (GAD). It guides users through all stages of the project/program cycle in identifying the main gender issues in the health sector and in designing appropriate gender-sensitive strategies, components, and indicators to respond to gender issues.

 • Gender Checklist: Education (Russian Translation) Reports | 01 Mar 2006

  Gender Checklist: Education (Russian Translation)

  The checklist, a Russian translation of an English original, is meant to assist staff and consultants in implementing the Bank's policy and strategic objectives on gender and development (GAD). It guides users through all stages of the project/program cycle in identifying the main gender issues in the education sector and in designing appropriate gender-sensitive strategies, components, and indicators to respond to gender issues.

 • Gender Checklist: Health (Mongolian Translation) Reports | 01 Mar 2006

  Gender Checklist: Health (Mongolian Translation)

  The checklist, a Mongolian translation of an English original, is meant to assist staff and consultants in implementing the ADB's policy and strategic objectives on gender and development (GAD). It guides users through all stages of the project/program cycle in identifying the main gender issues in the health sector and in designing appropriate gender-sensitive strategies, components, and indicators to respond to gender issues.

 • Gender Checklist: Education (Mongolian Translation) Reports | 01 Mar 2006

  Gender Checklist: Education (Mongolian Translation)

  The checklist, a Mongolian translation of an English original, is meant to assist staff and consultants in implementing the Bank's policy and strategic objectives on gender and development (GAD). It guides users through all stages of the project/program cycle in identifying the main gender issues in the education sector and in designing appropriate gender-sensitive strategies, components, and indicators to respond to gender issues.

Pages

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.