Paglaban sa Ilegal na Pangalalakal ng Hayop at Halaman sa Pilipinas

Publication | March 2019
SHARE THIS PAGE

Ang lathalaing ito ay nagbibigay ng impormasion tungkol sa pandaigigang kalakalan ng mga hayop at mga hakbang upang masugpo ito. Ang lathalaing ito ay naging posible dahil sa mahalagang ambag at tulong ng Department of Environment and Natural Resources—Biodiversity Management Bureau.

Ang Pilipinas ay nagsisilbing mamimili, pinagmumulan, at daluyan ng IWT, at nanganganib ang mga endemic species (mga likas na uri ng hayop at halaman), pag-unlad ng ekonomiya, at biodiversity (saribuhay). Kabilang ang Pilipinas sa Convention on Biological Diversity mula pa noong 1992.

Tinatantiyang nasa ₱50 bilyong kada taon (katumbas ng halos $1 bilyon) ang halaga ng IWT sa Pilipinas, at kabilang dito ang market value (halaga) ng mga hayop at halaman, ang kanilang likas-yaman, ang kanilang papel at halaga sa ekolohiya, pagkawasak sa kalikasan nang dahil sa pangangaso, at kawalan ng mga posibleng salapi mula sa ecoturismo.

Additional Details

Type
Subjects
  • Environment
  • Natural resources conservation
Countries
  • Philippines
Pages
  • 12
Dimensions
  • 8.5 x 11