აზიის განვითარების ბანკის 2011 წლის საჯარო კომუნიკაციის პოლიტიკა (PCP): ინფორმაციის გასაჯაროება და გაცვლა

Institutional Document | October 2011

ADB-მ 2010 წლის თებერვალში დაიწყო დოკუმენტის გადასინჯვა, რათა შეეფასებინა 2005 წლის საჯარო კომუნიკაციის პოლიტიკის (PCP) ეფექტურობა და შეემუშავებინა რეკომენდაციები მისი გაუმჯობესებისა და დახვეწის მიზნით.

გადასინჯვის პროცესში ჩართულები იყვნენ დაინტერესებული პირები და ორგანიზაციები. საკონსულტაციო პროექტი გამოიცა 2010 წლის ივნისსა და ნოემბერში. პოლიტიკის ინტენსიური განხილვები ჩატარდა როგორც ADB-ს აზიისა და წყნარი ოკეანის მრავალ წევრ ქვეყანაში, ასევე მის გარეთაც. ADB-მ ასევე ჩაატარა 2 გლობალური გამოკითხვა დაინტერესებულ მხარეთა შორის, რათა შეესწავლა მათი შეხედულებები ADB-ს საქმიანობასა და კომუნიკაციასთან დაკავშირებით.

წინამდებარე საჯარო კომუნიკაციის პოლიტიკა ითვალისწინებს შიდა და საგარეო კომენტარებს და ასევე გლობალური გამოკითხვის შედეგებს.

Contents

 • შემოკლებები
 • ტერმინოლოგია
 • რედაქტორთა ჯგუფი
 • შესავალი
 • ADB-ს გამოცდილება საჯარო კომუნიკაციაში
 • ბოლოდროინდელი გლობალური ტენდენციები საჯარო კომუნიკაციაში
 • 2005 წლის პოლიტიკის ინტენსიფიკაციის შეთავაზება
 • პოლიტიკა
 • გასაჯაროების დეტალები
 • საჯარო კომუნიკაციის მიდგომა
 • განხორციელების პირობები
 • რესურსების გამოყენება
 • შესაბამისობის ანალიზი
 • დანართები

Additional Details

Type
Subjects
 • ADB administration and governance
SKU
 • TIM157244
ISBN
 • 978-92-9254-933-6 (Print)
 • 978-92-9254-934-3 (e-ISBN)