ინფორმაციაზე წვდომის პოლიტიკა

Institutional Document | September 2018

ახალი პოლიტიკა ფოკუსირდება ინფორმაციაზე წვდომის წამყვან პრინციპებსა და გამონაკლისებზე.

ADB-ის ინფორმაციაზე წვდომის პოლიტიკა (AIP), რომელიც ძალაში შევიდა 2019 წლის 1 იანვარს, ასახავს ADB-ის გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულებისა და დაინტერესებული პირების ჩართულობის უწყვეტი უზრუნველყოფის ვალდებულებას.

პოლიტიკა, რომელსაც ინფორმაციაზე გასაგები, დროული და მართებული წვდომის ახალი ყოვლისმომცველი პრინციპი უდევს საფუძვლად, მოიცავს  გარეშე დაინტერესებული პირებისადმი ინფორმაციის გაზიარების პრინციპებსა და გამონაკლისებს. პოლიტიკის გატარებისა და ინფორმაციაზე წვდომის პირობები მოცემულია ADB-ის ოპერაციების სახელმძღვანელოში (OM L3).

ADB-ის ვებ-გვერდი ინფორმაციაზე წვდომის მთავარი წყაროა. საჭიროების შემთხვევაში პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ხალხისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად გამოყენებული იქნება ინფორმაციის გავრცელების სხვა უფრო მართებული საშუალებები, რაშიც მოიაზრება განათლების დონე, გეოგრაფიული მდებარეობა, ინფრასტრუქტურა და პოპულარული მასმედიის საშუალებები.

ADB ზედამხედველობას გაუწევს და ADB-ის წლიურ ანგარიშში წარმოადგენს პოლიტიკის განხორციელების ანალიზს, რომელიც ADB-ის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება.  

Contents

  • Policy Introduction
  • Policy Principles and Exceptions
  • Information Requests and Appeals
  • Policy Monitoring and Amendments
  • Policy Effective Date

Additional Details

Type
Subjects
  • ADB administration and governance
Pages
  • 14
Dimensions
  • 8.5 x 11