საქართველო: ქვეყანასთან თანამშრომლობის სტრატეგია (2019–2023)

Institutional Document | August 2019

ქვეყანასთან თანამშრომლობის ეს სტრატეგია განსაზღვრავს აზიის განვითარების ბანკის (ADB) პოლიტიკას საქართველოსთან მიმართებაში 2019-2023 წლებში.

საქართველოსთან თანამშრომლობის სტრატეგია თანხვედრაშია 2030 სტრატეგიით განსაზღვრულ პრიორიტეტებთან, ქვეყნის განვითარების სახელმწიფო სტრატეგიასთან და ADB-ის ძლიერ მხარეებთან, რასაც თან ერთვის მისი განვითარების პარტნიორების მხარდაჭერა.

ADB-ის მიერ წარმოდგენილი ქვეყანასთან თანამშრომლობის 2019–2023 წლების სტრატეგიის საბოლოო მიზანს წარმოადგენს ვაჭრობის გაფართოება, მეტი სამუშაო ადგილების შექმნა და სიღარიბის დაძლევა საქართველოში ეკონომიკური დერეფნების განვითარების მეშვეობით.

Contents 

  • მოკლედ ქვეყნის შესახებ
  • ქვეყნის განვითარების მიმართულებები
  • ქვეყნის სტრატეგიული ჩარჩო
  • სტრატეგიის განხორციელება
  • რესურსების წინასწარი პარამეტრები
  • დანართები

Additional Details

Type
Series
Countries
  • Georgia

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.