აზიის განვითარების ბანკის 2011 წლის საჯარო კომუნიკაციის პოლიტიკა (PCP): ინფორმაციის გასაჯაროება და გაცვლა

გადასინჯვის პროცესში ჩართულები იყვნენ დაინტერესებული პირები და ორგანიზაციები. საკონსულტაციო პროექტი გამოიცა 2010 წლის ივნისსა და ნოემბერში. პოლიტიკის ინტენსიური განხილვები ჩატარდა როგორც ADB-ს აზიისა და წყნარი ოკეანის მრავალ წევრ ქვეყანაში, ასევე მის გარეთაც. ADB-მ ასევე ჩაატარა 2 გლობალური გამოკითხვა დაინტერესებულ მხარეთა შორის, რათა შეესწავლა მათი შეხედულებები ADB-ს საქმიანობასა და კომუნიკაციასთან დაკავშირებით.

წინამდებარე საჯარო კომუნიკაციის პოლიტიკა ითვალისწინებს შიდა და საგარეო კომენტარებს და ასევე გლობალური გამოკითხვის შედეგებს.

 

 
This page was generated from /ka/documents/2011-pcp on 05 May 2023

Source URL: https://www.adb.org/documents/2011-pcp