სამართლიანი ქალაქი: გზამკვლევი სოციალურად ინკლუზიური და გენდერულად მგრძნობიარე საცხოვრებელი განაშენიანების განვითარებისთვის

Publication | January 2022
SHARE THIS PAGE

პუბლიკაციის მიზანია ხელი შეუწყოს მუნიციპალიტეტების ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერებას, რათა მათ შეძლონ ქალაქებში ინკლუზიური და გენდერულად მგრძნობიარე საცხოვრებელი განაშენიანების განვითარება.

გზამკვლევი მომზადდა თბილისის მერიასთან ერთად. გზამკვლევი განკუთვნილია დედაქალაქის ცალკეული არეალების საცხოვრებელი ფუნქციის განვითარებით დაინტერესებული პირებისათვის, ქალაქმგეგმარებლებისა და არქიტექტორებისთვის. იმედს ვიტოვებთ, რომ გზამკვლევი ასევე სასარგებლო იქნება ურბანული განვითარების სხვა კონტექსტშიც.

Contents

 • შესავალი
 • სამართლიანი ქალაქის ხედვა
 • გეგმარებითი პრინციპები და ამოცანები
 • გეგმარებითი კრიტერიუმები და მეთოდოლოგიური მითითებები
 • დანართები

Additional Details

Type
Subjects
 • Gender Equality
 • Social development and protection
 • Urban development
Countries
 • Georgia
Pages
 • 114
Dimensions
 • 8.5 x 11
SKU
 • TIM220090-3
ISBN
 • 978-92-9269-425-8