សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់អំពីទណ្ឌកម្មរបស់ ADB

Publication | កុម្ភៈ 2022
SHARE THIS PAGE

ខ្លឹមសារណែនាំនេះឆ្លើយតបសំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់ទាក់ទងនឹងទណ្ឌកម្មរបស់ ADB រួមជាមួយនឹងសេចក្តីណែនាំអំពីការចូលទៅអានបញ្ជីទណ្ឌកម្មទាំងអស់របស់ ADB ។

ADB ដាក់ទណ្ឌកម្មលើ អង្គភាព* ដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពក្លែងបន្លំ ពុករលួយ បង្ខិតបង្ខំ ឃុបឃិត និងរារាំង ឬការរំលោភបំពានសុចរិតភាពផ្សេងទៀត។ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យសុចរិតភាពក្នុងប្រតិបត្តិការ ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិ និងភ្នាក់ងារអនុវត្ត ត្រូវតែយល់ដឹងអំពីបញ្ជីទណ្ឌកម្មទាំងអស់របស់ ADB ដើម្បីជួយការពារអង្គភាពដែលត្រូវបានទទួលទណ្ឌកម្មកុំឱ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដែលផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន គ្រប់គ្រង និងគាំទ្រដោយ ADB ។

* អង្គភាព សំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនមួយ (ដែលរួមមានប៉ុន្តែមិនកំណត់ទៅលើតែ សាជីវកម្ម ភាពជាដៃគូ ឬស្ថាប័នមូលនិធិ) និងបុគ្គល។.

Additional Details

Type
Subjects
  • ADB administration and governance
  • Anticorruption and integrity in ADB operations
Pages
  • 2
Dimensions
  • 11 x 8.5
SKU
  • ARM220211-3