គោលការណ៍ណែនាំលម្អិតសម្រាប់ការចេញសញ្ញាបណ្ណបៃតងនៅប្រទេសកម្ពុជា។

Publication | កក្កដា 2022

ការបោះពុម្ពផ្សាយនេះផ្តល់ការណែនាំដល់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណ និងទីប្រឹក្សារបស់ពួកគេ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អំពីដំណើរការ និងចំណុចពិចារណាគន្លឹះ សម្រាប់ការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណបៃតង ឱ្យទទួលបានជោគជ័យ។

សញ្ញាបណ្ណបៃតង និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិរន្តរភាពដទៃទៀត កំពុងតែមានតម្រូវការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ហើយក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយនានាកំពុងសម្លឹងឃើញឱកាស ដើម្បីក្លាយជាផ្នែកមួយនៃទីផ្សារសញ្ញាបណ្ណបៃតង។ ការបោះពុម្ពផ្សាយនេះគ្របដណ្តប់លើគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ដែលចាំបាច់ ដើម្បីអនុវត្តតាមឧត្តមានុភាពនៅក្នុងការដាក់ឈ្មោះសញ្ញាបណ្ណថាជាសញ្ញាបណ្ណបៃតង។ វារួមបញ្ចូលឧទាហរណ៍ តំណភ្ជាប់ទៅកាន់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀត និងធនធានគន្លឹះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណបៃតង និងក្រុមការងាររបស់ពួកគេ។

Contents 

 • សេចក្តីផ្តើម
 • អំពីគោលការណ៍ណែនាំនេះ
 • ការកំណត់អត្តសញ្ញាណគម្រោងបៃតង ទ្រព្យសកម្ម និងការចំណាយ
 • ការអភិវឌ្ឍក្របខណ្ឌសញ្ញាបណ្ណបៃតង ឬ ក្របខណ្ឌហិរញ្ញប្បទាននិរន្តរភាព
 • ការបញ្ជាក់អំពីដំណើរការ និង ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
 • ការរាយការណ៍អំពីការបែងចែក និង លិខិតបញ្ជាក់បៃតង
 • ការកំណត់ការរាយការណ៍អំពីផលជះ
 • ការរួមបញ្ចូលអ្នកត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យ
 • ការគ្រប់គ្រងដំណើរការត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យ
 • ការស្នើសុំការបញ្ជាក់ ឬ ការទទួលស្គាល់
 • ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ភាគីពាក់ព័ន្ធ សន្ទស្សន៍ និង បញ្ជី
 • ការរាយការណ៍ និង ការបង្ហាញក្រោយពេលចេញសញ្ញាបណ្ណ
 • ការចេញឧបករណ៍ដែលមានឈ្មោះបន្ថែមទៀត

Additional Details

Type
Subjects
 • Economics
 • Finance sector development
 • Financial markets and institutions
Pages
 • 50
Dimensions
 • 8.5 x 11
SKU
 • TIM220192-3
ISBN
 • ISBN 978-92-9269-612-2 (បោះពុម្ព)
 • 978-92-9269-612-2 (អេឡិចត្រូនិក)
 • 978-92-9269-612-2 (ebook)

Subscribe to our monthly digest of latest ADB publications.

Follow ADB Publications on social media.