ນະໂບບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

Institutional Document | July 1998
SHARE THIS PAGE

ADB ໃຫ້ຄຳຈໍາກັດຄວາມ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ເປັນການລະເມີດ ສຳນັກງານຂອງລັດ ຫຼື ຂອງເອກະຊົນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ. ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ ADB ແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາລະການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຈາກລັດຖະບານ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ.

ADB ໃຫ້ຄຳຈໍາກັດຄວາມ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເປັນການລະເມີດ ສຳນັກງານຂອງລັດ ຫຼື ຂອງເອກະຊົນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ. ນີ້ໝາຍເຖິງ ພຶດຕິກຳທີ່ຄົນໃນພາກລັດ ຫຼື ເອກະຊົນ ສວຍໂອກາດສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ຄົນໃກ້ຊິດ ຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຫຼື ຊັກຈູງໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດແບບນັ້ນ, ໂດຍນຳໃຊ້ຕຳແໜ່ງຂອງຕົນໃນທາງທີ່ຜິດ. ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ ADB ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເມື່ອ ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 1998 ແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາລະການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຈາກລັດຖະບານ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ. ນະໂຍບາຍມີຈຸດປະສົງສາມປະການເຊັ່ນ:

 • ສະໜັບສະໜູນຕະຫຼາດທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການບໍລິຫານລັດຖະການທີ່ມີປະສິດຕິພາບ,
 • ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢ່າງຊັດເຈນ, ແລະ
 • ຮັບປະກັນບັນດາໂຄງການທີ່ ADB ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຈາລິຍະທໍາສູງສຸດ.

ຄວາມສັດຊື່ຂອງ ADB ແມ່ນໜຶ່ງໃນຊັບສິນທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ. ADB ຢືນຢັນນະໂຍບາຍບໍ່ຍອມເປັນສູນ ເມື່ອມີຫຼັກຖານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ກ່ຽວກັບ ການສໍ້ໂກງ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢູ່ໃນບັນດາໂຄງການທີ່ ADB ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ພະນັກງານຂອງຕົນ. ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ ADB ກວມເອົາທຸກວິສະຫະກິດ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ADB, ລວມທັງ ພະນັກງານທັງໝົດຂອງ ADB. ມັນກວມເອົາບັນດາໂຄງການທີ່ ຖືກສະເໜີ, ພວມດຳເນີນການ ແລະ ສໍາເລັດ ໃນທຸກການດໍາເນີນງານຂອງພາກລັດ ແລະພາກເອກະຊົນທັງໝົດຂອງ ADB.

ເບິ່ງການປັບປຸງນະໂຍບາຍ:

Contents

 • ຄໍານໍາ
 • ຄຳຕອບຂອງ ADB
 • ນິຍາມຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
 • ມູນຄ່າເສຍຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
 • ຈຸດຢືນຂອງ ADB ຕໍ່ກັບການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
 • ຂໍ້ສະຫຼຸບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ
 • ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

Additional Details

Type
Subjects
 • ADB administration and governance
 • Anticorruption and integrity in ADB operations
 • Governance and public sector management
 • Anticorruption