ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ: ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືປະເທດ (2017-2020)

Institutional Document | August 2017
SHARE THIS PAGE

ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືຂອງປະເທດນີ້ສໍາລັບສປປລາວກໍານົດວິທີການຍຸດທະສາດຂອງ ADB ໃນປະເທດໃນປີ 2017-2020.

ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືດ້ານປະເທດ (CPS) ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ສໍາລັບສປປລາວ, 2017-2020 ສອດຄ່ອງກັບແຜນຍຸດທະສາດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 5 ປີແຫ່ງສປປລາວ (NSEDP) ແລະ ADB ແຜນຍຸດທະສາດປີ 2020 ຍຸດທະສາດການທົບທວນຄືນກາງປີ 2012. ມັນລວມເອົາບົດຮຽນຈາກ CPSs ຜ່ານມາແລະການປະເມີນຜົນຂອງພວກເຂົາ. ມັນຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຮັດວຽກແລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດຂອງ ADB 2030.

ພາຍໃຕ້ CPS, ການດໍາເນີນງານຂອງເອດີບີຈະເນັ້ນຫນັກໃສ່ (i) ປັບປຸງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍເພື່ອຊຸກຍູ້ການລົງທຶນພາກເອກະຊົນໃນດ້ານເສດຖະກິດເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາແລະລາຍຮັບ. ເສີມຂະຫຍາຍຜະລິດຕະພາບແຮງງານ, ແລະ (iii) ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງແລະຄວາມທົນທານຂອງດິນ. ຄວາມເປັນເອກະພາບແລະການຄຸ້ມຄອງແມ່ນຫົວຂໍ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. CPS ຈະຕອບສະຫນອງຕໍ່ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງລັດຖະບານເມື່ອພວກເຂົາພັດທະນາ.

Contents

  • ສະພາບລວມຂອງປະເທດ

  • ສງັ ລວມກ່ ຽວກບັ ຍຸດທະສາດການຮ່ ວມມ ື

  • ສະພາບການພັດທະນາຂອງປະເທດ

  • ຂອບເຂດວຽກງານຍຸດທະສາດ

  • ການຈດັ ຕງັ້ ປະຕບິ ດັ ຍຸດທະສາດ

  • ເອກະສານຊອ້ ນທາ້ ຍ

Additional Details

Type
Series
Countries
  • Lao People's Democratic Republic
Dimensions
  • 8.5 x 11