ການທົບທວນນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນ - ຮ່າງເອກະສານສຳລັບການປຶກສາຫາລືສະບັບທີ່ສອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະເອກະສານແລະຂໍ້ມູນທີ່ເປີດເຜີຍເປັນປະຈຳ | Asian Development Bank

ການທົບທວນນະໂຍບາຍສື່ສານມວນຊົນ - ຮ່າງເອກະສານສຳລັບການປຶກສາຫາລືສະບັບທີ່ສອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະເອກະສານແລະຂໍ້ມູນທີ່ເປີດເຜີຍເປັນປະຈຳ

ຮ່າງ​ເອ​ກະ​ສານ​ສຳ​ລັບ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ສະ​ບັບ​ທີ່​ສອງນີ້​ໄດ້ກັ່ນ​ຕອງແລະເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໃຈ​ງ່າຍຕໍ່​ກັ​ບບາງ​ຫຼັກ​ການ​ແລະ​ຂໍ້​ຍົກ​ເວັ້ນ​ທີ່​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ໃນ​ຮ່າງ​ເອ​ກະ​ສານ​ເພື່ອ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ສະ​ບັບ​ທີ່​ໜຶ່ງ.

ເອກະສານທີ່ມີຊື່ວ່າ “ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເອກະສານທີ່ເປີດເຜີຍເປີດເປັນປະຈຳ”: (ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ມີຊື່ວ່າຄຳແນະນຳພະນັກງານທີ່ໃຊ້ໃນໄລຍະການປຶກສາຫາລືໃນຮອບທີ່ໜື່ງ) ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃນການສະໝອງຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ການຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນຕາມການຮ້ອງຂໍຈາກ ພາກສ່ວນພາຍນອກ, ກົນໄກການຍື່ນອຸທອນ ແລະ ບັນດາຄຳແນະນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອື່ນໆ.