ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ, ຟີລິບປິນ (19 ກໍລະກົດ 2021) — ມື້ນີ້, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໂຄງການລິເລີ່ມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການຂັ້ນພາກພື້ນ ຊຶ່ງເປັນໂຄງການບຸກເບີກ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນມາແລ້ວເປັນເວລາ 6 ປີ ໄດ້ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດຂອງລະບົບສາທາລະນະສຸກໃນປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ແລະ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ເກີດຈາກສະພາບອາກາດ ທ່າມກາງ ການລະບາດພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸນລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ ຫຼື ໂຄວິດ-19.

ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຕ້ານທານກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ໃນອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ 3 ປະເທດ ຮັບຮອງເອົາ ແຜນການປັບຕົວດ້ານສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຕິດພັນກັບສະພາບອາກາດ, ລວມທັງພະຍາດທີ່ມາກັບອາກາດຮ້ອນ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ, ໄຂ້ມາເລເລຍ, ຄວາມກົດດັນທີ່ເກີດຈາກອາກາດຮ້ອນ, ແລະພະຍາດຖອກທ້ອງ.

ເວົ້າລວມແລ້ວ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດສຳເລັດ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການປັບຕົວຢ່າງລະອຽດ ສຳລັບ 14 ແຂວງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຢູ່ໃນປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຫຼາຍກວ່າ 1.300 ຄົນ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການປັບຕົວດ້ານສຸຂະພາບ. ນອກຈາກນີ້, ຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍຫຼາຍກວ່າ 600 ຄົນຈາກພາກລັດແລະເອກະຊົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບສູງ ແລະ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ ແຜນຍຸດທະສາດການປັບຕົວດ້ານສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະ ການປະສານງານການເຝົ້າລະວັງແລະການຕອບໂຕ້ພະຍາດ ຊຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຫຼາຍໆຫົວຂໍ້.   

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານທັງສາມປະເທດ ກຳນົດການລົງທືນທີ່ມີປະສິດຕິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ອັດຕາການຕາຍ ແລະ ອັດຕາການປ່ວຍ ຊຶ່ງມີສາເຫດເກີດຈາກພະຍາດທີ່ຕິດພັນກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ລັດຖະບານຂອງບັນດາປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮວມເອົາການສ້າງລະບົບເຕືອນໄພຄື້ນຄວາມຮ້ອນແຕ່ຫົວທີ ແລະ ການຍົກລະດັບສະຖານທີ່ປິ່ນປົວສຸຂະພາບໃຫ້ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ກັບສະພາບອາກາດໄດ້ຫລາຍຂື້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫຼີກບ່ອນທີ່ມີການພັດທະນາໜ້ອຍ.

ທ່ານ ອະຢາໂກະ ອີນະຊາກິ, ຫົວໜ້າພະແນກການພັດທະນາມະນຸດແລະສັງຄົມ, ກົມອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງ ADB ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: "ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ມາກັບສະພາບອາກາດຕໍ່ກັບສຸຂະພາບໃນປະເທດ ກໍາປູເຈຍ, ສປປລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ”.

ທ່ານ ນາງ ໂຊໂນມິ ທະນາກະ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ADB ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ “ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດປັບປຸງລະບົບການຕິດຕາມພະຍາດ ແລະ ກຳນົດທາງເລືອກໃນການລົງທືນທີ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້ ໃນການກໍ່ສ້າງສະຖານທີ່ປີ່ນປົວສຸຂະພາບທີ່ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ,” ທ່ານ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ "ໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກຂອງ ສປປ ລາວ ມີຄວາມພ້ອມຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານ ສຸຂະພາບ ແລະ ເສດຖະກິດ ຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ທ່າມກາງ ການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19."

ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນປີ 2015 ດ້ວຍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າມູນຄ່າ 4,4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈາກກອງທຶນພັດທະນານໍດິກ (Nordic Development Fund) ແລະ ການປະກອບສ່ວນສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກລັດຖະບານທັງສາມປະເທດ. ມັນແມ່ນການລິເລີ່ມທຳອິດຂອງ ADB ໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງການຮັບມືຂອງລັດຖະບານ ຕໍ່ກັບ ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ກັບການດູແລຮັກສາສຸຂະພາບ. ໂຄງການໄດ້ສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຜົນປະໂຫຍດຈາກການສົມທຽບຂອງ ADB ໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນພາກພື້ນ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າສາທາລະນຸປະໂພກ.

ລັດຖະບານ ກຳປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ຮັບຮູ້ວ່າ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນໄພຂົ່ມຂູ່ອັນ ຕົ້່ນຕໍ ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງຂອງພວກເຂົາ. ລັດຖະບານທັງສາມປະເທດ ໄດ້ອະນຸມັດແຜນຍຸດທະສາດດ້ານສາທາລະນະສຸກ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຂົາ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກົມການຢາກັນພະຍາດຂອງກຳປູເຈຍ, ກົມອະນາໄມແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງ ສປປ ລາວ, ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມດ້ານສຸຂະພາບຂອງຫວຽດນາມ. ທັງສາມປະເທດໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນການກະກຽມໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ກິດຈະກຳການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ.

ໂຄງການ ໂດຍສະເພາະ ໄດ້ປັບປຸງການເກັບກຳແລະລວບລວມຂໍ້ມູນໃຫ້ທັນເວລາ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຕິດຕາມຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ກັບວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ເຄື່ອງມືເຊັ່ນ: ຖານຂໍ້ມູນ, ວິທີການສ້າງແບບຈຳລອງ ແລະພ້ອມທັງ ແຜນທີ່ດີຈິດຕັອນ. ໂຄງການຍັງໄດ້ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານສາທາລະນະສຸກລະດັບຊາດ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບ ລະບົບການເຝົ້າລະວັງພະຍາດທີ່ໄວຕໍ່ກັບສະພາບອາກາດ, ການວິເຄາະຂໍ້ມູນການລະບາດພະຍາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສຸຂະພາບທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະສຳລັບ ແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງອື່ນໆ.

ADB ມຸ່ງໝັ້ນເພື່ອການບັນລຸເປົ້າໝາຍໃຫ້ພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ທົ່ວເຖິງ, ພ້ອມຮັບກັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ຍືນຍົງ ໄປພ້ອມກັບການຮັກສາຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນ ທີ່ຈະລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1966, ADB ມີ 68 ສະມາຊິກທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ໃນນັ້ນມີ 49 ປະເທດມາຈາກພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ.

Media Contact